home-1


Maandag, 23 februari 2015

Informatie- en overlegvergadering omwonenden en overheidsinstanties
1. Er kwam maar half zoveel volk opdagen als de voorbije jaren.

Wel was er een behoorlijke afvaardiging van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem aanwezig die zich liet horen en pertinenente vragen en opmerkingen formuleerde.

Oorzaken van de geringe belangstelling:  Minder uitnodigingen? Minder publiciteit in de media?

Berusting: "Er verandert toch nooit wat. Er wordt nooit naar ons geluisterd of met onze opmerkingen rekening gehouden."    Deze bijeenkomst is niet interessant, want te theoretisch?

Joost mag het weten.


2. De milieucoördinator legde uit, gesteund door de mensen van de WIV, dat 7000 helikopters extra in het luchtruim geen verhoging, zelfs een afname, van de geluidsoverlast voor de omwonenden betekent. Althans volgens een studie van de K.U. Leuven. Niemand begreep iets van de uiteenzetting, maar het hoort zo op een avond als deze.   

Voor het berekenen van de geluidscontouren wordt een theoretisch model gebruikt, waavoor er nog nooit enige metingen werden uitgevoerd in de woonomgeving rond het vliegveld.

De Actiegroep Vliegveld Wevelgem vindt bijgevolg dat de resultaten van de studie niet relevant en betwistbaar zijn.

Zeker wanneer het op helikopterverkeer aankomt, kunnen er alleen ernstige resultaten en conclusies getrokken worden, wanneer er ook ter plaatse observatie en metingen worden verricht.

De lawaaioverlast hangt immers af van de hoogte, van de snelheid en van de gevolgde opstijg- en landingsroute.

Vanaf een bureel in Leuven, kun je dat moeilijk inschatten. Wanneer de helikopterfirma's spreken van 1000 voet aanvlieghoogte bijvoorbeeld, maar dit in de realiteit amper 200 voet is, maakt dit al een heel verschil uit.


3. De vliegveldoverheid gaf toe dat de groei in bewegingen en reizigers grotendeels op rekening komt van het ontbreken van winterse omstandigheden in het voorjaar van 2014, waardoor er ononderbroken kon worden gevlogen. Benieuwd naar het effect op de cijfers van 2015.


4. Dat er op Wevelgem ooit tussenlandingen zouden zijn gebeurd met verdachten van de Amerikaanse Inlichtingendienst CIA werd lacherig ontkend. "Stel je voor!"  Uiteraard wordt dit evenzeer ontkend in Deurne, Oostende, Bierset, ...  (The Gardian heeft zich dus vergist! Foei!)


5. Tenslotte kunnen er geen gedetailleerde cijfers worden gegeven voor het helikopterverkeer:

    7 146 helikopterbewegingen in 2014 (een stijging met ruim 13% of 846 vluchten meer).

Hoeveel passagiers er daarbij vervoerd worden, blijft een onbekende. Filip Daem (voorzitter WIV) verklaarde boutweg:  "Wij hebben daar geen cijfers van!"

Nochtans:     

Bij het samenstellen van het jaarrapport wordt de som gemaakt van alle vliegbewegingen met inbegrip van de helikopterbewegingen.

Voor 2014 waren dit 38 065 geregistreerde vliegbewegingen totaal, waarvan 7 164 geregistreerde helikopterbewegingen. 

Dus 38 065 verminderd met 7 164 geeft als resultaat 30 901 bewegingen met klassieke vliegtuigen (scholing, vrije tijd, jetverkeer, ...) 


Wat het aantal reizigersbewegingen betreft wordt ook de som gemaakt van alle reizigers, uiteraard met inbegrip van de helikopterreizigers.   

Voor 2014 lezen wij 79 285 geregistreerde reizigers in het totaal.

Bij het samenstellen van het jaaroverzicht wordt uiteraard de som gemaakt van het aantal klassieke reizigers (jets, scholing, ...) vermeerderd met het aantal reizigers van het helikopterverkeer;

geregistreerde cijfers die naar we veronderstellen, moeten doorgegeven worden door de helikopterfirma’s.

Helikopters vliegen zo goed als nooit met een piloot alleen, wel met één, twee of drie passagiers (zeker bij luchtdopen).

Het lijkt erop dat het aantal helikopterreizigers een veelvoud is van 7146 (bewegingen) of minstens

20 000 helikopterreizigers.

(Dat betekent dat er slechts een kleine 60 000 echte klassieke vliegreizigers zijn (piloten meegeteld)).


Indien de WIV  beweert dat ze niet over deze cijfers van de helikopterfirma’s beschikken, lijkt het ons onmogelijk om een correct activiteitsrapport 2014 op te stellen.

Tenzij de WIV zich natuurlijk behelpt met nattevingerwerk, wat toch niet ernstig is voor een overheidsinstelling die het vliegveld is en die voor 100% gesubsidieerd wordt door de gemeenschap.

Daarom vraagt de Actiegroep nogmaals naar het geregistreerde aantal helikopterreizigers die de diverse helikopterfirma’s vorig jaar hebben (moeten) doorgegeven en die de WIV gebruikt heeft voor

de samenstelling van het activiteitenrapport 2014.


De volledige tussenkomst van de woordvoerder van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem, kan u hier lezen.
januari 2015         

WIV publiceert jaarresultaten 2014                                                                                  

                                                                                (cijfers 2013)

- algemeen totaal bewegingen:              38 065         (34 204)        + 11,29  %

                               passagiers:               79 285         (71 193)        + 11,37 %


- zakenvluchten totaal bewegingen:         4 095           (3 754)        +   9,08 %

                                       passagiers:       14 612         (12 198)        + 19,79 %


- internationale zakenvluchten

                                     bewegingen:        2 550           (2 317)              + 10 %

                                     passagiers:         10 429           (9 359)              + 11 %   


- nationale zakenvluchten

                                      bewegingen:     1 545              (1 437)             +   8 %

                                      passagiers:        4 183              (2 839)             + 47 %


- nachtvluchten                                           113                (122)              - 7,4 %


- helikopterbewegingen                           7 146              (6 300)           + 18,8 %


- medische vluchten                                      71                 (135)          - 47,4 %


Verhouding zakenvluchten t.o.v. het totale vliegverkeer:

         - bewegingen:    4 095     t.o.v.     38 065      = 10,75 %

         - passagiers:   14 612     t.o.v.     79 285        = 18,42 %De jaarresultaten 2014 vertonen een stijging met ca. 10% ten opzichte van het jaar 2013.

Belangrijkste oorzaken:

1. het ontbreken van winterse omstandigheden in de eerste maanden van 2014.

Daardoor werden er in het eerste kwartaal van 2014  al 579 helikoptervluchten meer uitgevoerd dan in 2013 (van 1060 naar 1639).

Alleen al in de maanden januari-februari-maart steeg het aantal bewegingen met 3214 eenheden en het aantal reizigers met 6615 eenheden in vergelijking met dezelfde maanden van 2013 waar de winter zich wél liet gelden.

2. de toename van de eenmalige extra activiteiten rond WO1 (de Obama-heisa)

3. de verdere toename van het aantal helikoptervluchten met 13,5% of 846 extra helikoptervluchten.


We noteren verder nog een halvering van het aantal medische vluchten van 135 naar 71 (-47,4%); nog geen twee medische vluchten per week waarvan de helft dan nog lege terugvluchten zijn.

Er is nog nauwelijks sprake van medische repatriëringsvluchten of van het vervoer van transplantorganen. Dit segment is op sterven na dood.


Wat de impact is van de hausse van de helikoptervluchten valt niet echt in te schatten: Hoeveel zaken- en andere passagiers er per helikopter vervoerd worden blijft een goed bewaard geheim. Feit is dat die passagiers wél verrekend zitten in het overzicht van de "reizigers". Maar zakenlui laten zich niet graag inrekenen. Liefst geen statistieken en geen pottenkijkers.

De helikopervluchten blijven de gouden koe van het vliegveld, goed voor ruim 20% van het cijfermateriaal.


10 december 2014         

Eindelijk nog eens een duidelijke reden waarom politiek Vlaanderen kost wat kost de zwaar verlieslatende en compleet overbodige regionale luchthavens wil openhouden: 't is van MOETEN! 

Lees in “De Morgen” hoe ook ons land medeplichtig is aan de folterpraktijken van de CIA door in het geheim ons luchtruim en de regionale vliegvelden open te stellen voor tussenlandingen met verdachten van de Amerikaanse inlichtingendienst.   

(Een bijdrage van Dries Vermeulen, Stefan Grommen 10-12-14, 14.41u  – Bron: The Guardian)

 

Uiteraard gebeurt dit vast en zeker niet in Wevelgem, zo goed als zeker ook niet in Oostende, wellicht ook niet in Antwerpen, maar alleen in niet nader genoemde obscure vliegveldjes ergens in de brousse van Vlaanderen...   


Gisteren werd in de Amerikaanse Senaat een rapport voorgesteld dat de precieze omvang van de zogenaamde 'verhoogde ondervragingen' door de CIA in detail beschrijft. Daarin valt ook enkele keren de naam van ons land. Vorig jaar prijkte België al op een lijst van 54 landen die op de ene of andere manier medeplichtig zijn aan de martelpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst.

Dat landen als Pakistan, Afghanistan en Egypte over geheime gevangenissen beschikken waar het niet erg nauw wordt genomen met de mensenrechten, was al langer bekend. Dat de CIA aan onder meer al-Qaida gelieerde verdachten vasthield op geheime locaties in bijvoorbeeld Roemenië, dat wisten we ook. Na het presidentschap van George W. Bush lekte de goed bewaarde lijst van de zogenaamde 'black sites' langzaam maar zeker uit.


In februari vorig jaar verscheen, door toedoen van de mensenrechtenorganisatie Open Society Justice Initiative, echter een verrassende lijst van in totaal 54 landen die van ver of dichtbij betrokken waren bij de zogenaamde 'verhoogde ondervragingen' door de CIA.


IJsland? Denemarken? Ja, ook België werd genoemd als een van de 54 landen die zich, door mee te werken aan arrestaties, tussenlandingen toe te staan of verdachten in het geheim op een vliegtuig te zetten, medeplichtig maakten aan de martelpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst.  

Van alle andere medeplichtige landen  is de precieze bijdrage heel wat minder duidelijk. Landen als Ierland, IJsland en Cyprus worden ervan beschuldigd "in het geheime steun aan het programma te hebben verleend door hun luchtruim en vliegtuigen ter beschikking te stellen" voor de zogenaamde 'rendition flights': het geheime vervoer van verdachten naar de 'black sites'.

Het 'torture report' dat de Senate Select Committee on Intelligence van Democrate Dianne Feinstein gisteren openbaar maakte in de Amerikaanse Senaat, legt de omvang bloot van de folterpraktijken waaraan al die landen, waaronder een twintigtal EU-leden, medeplichtig zijn. 


Voor België valt te vermoeden dat de verleende medewerking voornamelijk bestond uit het in het geheim toelaten van tussenlandingen. Toch valt de naam van ons land in het rapport ook enkele malen in een heel andere context. De Belgische overheid meegewerkt hebben aan de arrestatie van minstens één verdachte.


Alle Europese landen die van ver of dichtbij meewerkten aan het CIA-programma, maakten zich schuldig aan schending van de mensenrechten, de Conventies van Genève en de Conventie tegen Marteling van de Verenigde Naties. Met uitzondering van Zweden heeft tot op heden geen enkel van de 54 in februari 2013 genoemde landen uitleg gegeven bij de vermeende samenwerking met de CIA, laat staan schuld bekend.   


 

07 november 2014 

De W.I.V. publiceert kwartaalcijfers: 

Obama-gekte lijkt voorbij, Bissegem Airport weer "met de voeten op de grond".


resultaten jan-febr-mrt-april-mei-juni-juli-aug-sept 2014 t.o.v. dezelfde periode 2013 - 2012

   

vliegbewegingen                              2012       2013     2014          %

professioneel                                    2 930     2 924     3 239      +10,7%

andere                                             25 270   23 937   27 970      +16,8%

totaal                                               28 200   26 861   31 209      +16,2%

   

reizigers                                            2012        2013      2014         %

professioneel                                  10 656      9 284   10 879      +17,2%

andere                                             47 992    46 191   53 360     +15,5%

totaal                                               58 648    55 475   64 239     +15,8%

   

nachtvluchten        2012     2013      2014

    90        109         97       -10%   


helikoptervluchten

2013      4869 bewegingen (op een totaal van  26 861)   =18,12%   

2014      5693 bewegingen (op een totaal van  31 209)   =18,24%    +17% 


medische vluchten             120 (2013)              57 (2014)            -52,5%


De hausse van het eerste kwartaal na de zachte winter en de Obama-hype, heeft zich niet doorgezet.

De relatieve stijging van het aantal bewegingen en passagiers kalft verder af.  De stijging van het begin van het jaar was maar heel tijdelijk en niet structureel.

De cijfers voor het derde kwartaal relativeren in belangrijke mate de winst van de eerste helft van het jaar.

Hét probleem blijft de ongebreidelde toename van het  helikopterverkeer met maar liefst 17% in de eerste negen maanden van dit jaar en dit niettegenstaande de heisa rond de wettelijkheid van de meeste vluchten.

Daarenboven wordt een belangrijk gedeelte van de helikoptervluchten gecatalogeerd als professioneel verkeer wat de toename van het segment zakenverkeer verklaart.

Cijfers daarover (professioneel verkeer, nationaal/internationaal,...) worden door de WIV vanzelfsprekend niet vrijgegeven. Naar het aantal passagiers dat in het helikopterverkeer vervat zit, blijft het raden.

Opvallend ook is het wegdeemsteren van de medische vluchten, het paradepaardje van de Airport.

Nog amper 57 medische vluchten op 9 maanden tijd - zo'n 6 per maand - wat dan nog sterk moet gerelativeerd worden. Immers lege vluchten terug worden ook meegeteld, alsook het vervoer van medisch materiaal. Van medische repatriëringsvluchten of van orgaantransport is nog nauwelijks sprake...


Nog duidelijker blijkt de impasse wanneer we de cijfers van het laatste kwartaal vergelijken met die van de het voorbije jaar:


resultaten derde kwartaal 2014 (juli-augustus-september 2014)  t.o.v. dezelfde periode 2013


vliegtuigbewegingen         2013        2014                 %

professioneel                      1 251       1 112              -11,1%

andere                                 9 978     10 198             +2,2%

totaal                                 11 229     11 310             +0,7%

   

reizigers                              2013        2014                %

professioneel                       3 708       3 871             +4,4%

andere                                19 198     19 556             +1,8%

totaal                                  22 906     23 427             +2,3%


Het blijft nog een paar maanden wachten op het effect van de talmende cijfers voor het laatste kwartaal op de totaliteit van 2014...

 


oktober 2014 

STB Copter krijgt een definitieve en quasi onbeperkte vergunningDe deputatie van de Provincieraad leverde onlangs een definitieve vergunning af voor 20 jaar voor het helikopterbedrijf STB Copter.

Met de klachten van de Actiegroep werd niet in het minst rekening gehouden. Integendeel de definitieve vergunning is een heel stuk toleranter dan de vergunning op proef van 2013.

Goed werk van de vliegveldma...ia!  Nog twee bedrijven te gaan (Helibusiness en Air Technology).

Tegen deze definitieve vergunning kon alleen nog in beroep worden gegaan via de Raad van State.De vergunning geldt voor max. 6000 vluchten per jaar met eerbiediging van de bijzondere voorwaarden, enz...  En daar nijpt het schoentje!

- Op welke manier zal het quotum van 6000 vluchten per jaar gecontroleerd worden? De helikopters landen immers op een privé-terrein buiten het vliegveld.

- De helikopters moeten de correcte start-, landings- en naderingsprocedures volgen. Dit impliceert een minimale hoogte van 1000 voet (340 m) boven de woonzones.

Dit gebeurt echter alleen bij uitzondering.

- Helikopters worden verplicht op te stijgen en te landen in het midden van de runaway. Wat de zin daarvan is, ontsnapt ons volledig. Een helikopter is geen vliegtuig dat hoogte wint naarmate het zich verder van de opstijg-/landingsplaats bevindt. De piloten van de helikopters bepalen op elk moment zelf op welke hoogte zij vliegen en dat doen zij systematisch te laag.

Daarenboven landen de helikopters nooit op het vliegveld en bijgevolg ook niet in het midden van de runaway.


In de Vlarem I-vergunning van het vliegveld zelf, afgeleverd in 2004 staat letterlijk te lezen dat

– er voor de nacht- en dagperiodes op zon- en feestdagen een stelselmatige en significante vermindering van de geluidshinder dient gerealiseerd te worden

– en dat voor de dagperiode het stand-still principe dient gehanteerd te worden.

Via allerlei officiële studies en theoretische modellen wordt deze bijzondere voorwaarde totaal ontkracht. Alleen het aantal potentieel gehinderden wordt weerhouden als criterium en niet het aantal vluchten, maar hoe kan het aantal potentieel zwaargehinderden nu vermeerderen in de loop van de jaren? Bissegem is immers volledig verstedelijkt (+1500 i/km²). Er kan nauwelijks nog een woning worden bijgebouwd... En wat met de omwonenden die wél sterk gehinderd worden? Geldt daarvoor dan geen stand-still of vermindering van de lawaaioverlast?

Daarenboven werd er nog nooit enige concrete meting gedaan in de omgeving van het vliegveld.


Hoe valt het te rijmen dat er in 2004 amper een paar honderd helikopterbewegingen waren en in 2013 bijna 7000?

In dit verband beweert de WIV trouwens dat er in het referentiejaar 2000, al 2510 helikopterbewegingen zouden zijn uitgevoerd. Waar zij deze cijfers vandaan halen is ons een mysterie aangezien helikopterbewegingen pas vanaf 2009 worden geteld (dixit Jean de Bethune van de WIV) en er toen geen enkel helikopterbedrijf werkzaam was op en rond het vliegveld.

Alle helikopterbedrijven in de industriezone rond het vliegveld zijn nieuwe bedrijven.

Daarenboven gaan de studies i.v.m. de geluidshinder uit van een theoretische minimale hoogte van 1000 voet boven de woonzones. Niet dus.


Dat er een nieuwe federale regelgeving is die zegt dat helikopters per maand nog maar 4 keer mogen landen en opstijgen van op hetzelfde privé-terrein (ministerieel besluit van 29 mei 2013 – artikel 1. §1. 9°; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad), wordt afgedaan als “niet relevant”...

Hallo?! Sedert wanneer geldt de federale wetgeving niet meer in Vlaanderen?   


Maar het is duidelijk. De Actiegroep wordt hier geconfronteerd met een machtige lobbygroep, met veel geld en belangrijke connecties in de politieke en industriële wereld.

Die zorgen ervoor dat het vliegveld zich aan geen regels of afspraken moet houden. Alles kan, alles mag.

Er zijn argumenten genoeg om deze uitbreiding van het vliegveld aan banden te leggen, maar de politieke belangen zijn te groot. De miljoenen subsidies wachten, ook in tijden van besparingen. 


Het blijft uitkijken welke argumenten de provincie straks zal aanbrengen bij de aflevering van de definitieve vergunningen voor de andere helikopterbedrijven waartegen de Actiegroep ook beroep heeft aangetekend..

Wij houden u op de hoogte.17 oktober 2014

WIV en helikopterbedrijven volharden in de boosheid:  ze blijven weigeren de veiligheids-verordeningen opgelegd door het Doctoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGVL) uit te voeren.

Vandaag vrijdag, 17 oktober, werd net zoals gisteren en eergisteren vastgesteld dat helikopters van STB Copter de openbare weg Vliegveld blijven overvliegen zonder extra veiligheidsmaatregelen.

De beloofde mobiele verkeerslichten staan er wel, maar worden niet in werking gezet wanneer helikopters landen of opstijgen. Er knippert alleen een oranje licht (zie foto).

Het verkeer op de openbare weg wordt niet stilgelegd zoals geëist door het DGVL.  Wel staat er  een brandweerwagen opgesteld tussen de openbare weg en de afsluting van het vliegveld wanneer helikopters landen of opstijgen bij Air Technology en HeliBusiness. Het rode verkeerslicht functioneert, maar het verkeer dat van oost naar west rijdt, kan uiteraard niet worden stilgelegd. (zie foto)

De onveiligheid blijft! Dit is een halve oplossing.

Vandaag nog dient de Actiegroep klacht in bij het DGVL, de burgemeester en milieudienst van Wevelgem en het bestuur van het vliegveld.

13 oktober 2014

Actiegroep Vliegveld Wevelgem krijgt gehoor bij het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGVL)
Al verscheidene jaren klaagt de Actiegroep de onwettige en ronduit gevaarlijke situatie aan op de openbare weg “Vliegveld”, die zich tussen het vliegveld bevindt en de industriegebieden ten noorden van het vliegveld.

Op deze openbare weg taxiën de vliegtuigen tussen het autoverkeer vanuit hun loods/bedrijf naar de startbaan van het vliegveld. Zevenduizend helikoptervluchten per jaar overvliegen deze openbare weg op een hoogte van 2 à 3 meter.  Dit zorgt voor een onaanvaardbare, onwettige en gevaarlijke verkeerssituatie.


Het DGVL gaat eindelijk in op de klachten van de Actiegroep en verplicht de WIV om maatregelen te nemen: “Vanaf 13 oktober 2014 is het niet meer aanvaardbaar om zonder risicobeperkende maatregelen de openbare weg “Vliegveld” over te steken met een helikopter en wordt het niet meer toegestaan dat een vliegtuig zich op eigen kracht voortbeweegt op de openbare weg.”


Al op 17 maart 2011 eiste het DGVL om iets aan de onwettelijke situatie te doen maar tot op vandaag werd de voorgestelde procedure niet nageleefd... (Zo kennen we de WIV al langer; de zaken hun beloop laten gaan in de hoop dat het probleem snel “vergeten” wordt.)

Daarom kreeg de WIV een serieuze uitbrander van het DGVL: “Als luchthavenuitbater heeft u onvoldoende uw rol opgenomen, waardoor de belangen van sommige gebruikers van uw luchthaven in het gedrang komen. Dit is niet meer voor herhaling vatbaar.”


Momenteel heeft de WIV een tijdelijke oplossing uitgewerkt, door op de openbare weg “Vliegveld” op een drietal plaatsen verkeerslichten te installeren, die het autoverkeer zullen stilleggen telkens wanneer een helikopter de weg overvliegt of een vliegtuigje de weg gebruikt als taxiweg (7000 keer per jaar!?). Hiervoor zou ook de brandweer van het vliegveld ingeschakeld worden, een zware logistieke taak die niet lang kan volgehouden worden.

Deze overgangsmaatregel is dus beperkt in de tijd in afwachting van een structurele oplossing, die zou bestaan in het installeren en functioneren van draaibare poorten die de openbare weg tijdelijk zouden afsluiten,  een heel complexe situatie.

Het DGVL vermeldt terecht nog dat “om het verkeer op de weg “Vliegveld” tegen te houden  er evenwel rekening moet gehouden worden met het juridisch statuut of mandaat waaronder dit zou kunnen.” Inderdaad, een openbare weg is een openbare weg.

De Actiegroep Vliegveld Wevelgem blijft de situatie op de voet volgen zodat een onwettige situatie niet wordt geregulariseerd door een andere onwettige situatie.


We vernamen daarenboven uit wel ingelichte bron dat de WIV als definitieve oplossing streeft om de openbare weg te laten opnemen/integreren in het vliegveld. Daarvoor ondernamen hun machtige vliegveldlobby en politieke vriendjes nu al de eerste stappen…

We zijn gewaarschuwd!05 september 2014

TV Eén teletekst: "Helikopter neergestort in Roeselare"


In Roeselare is vrijdagavond een helikopter neergestort naast het voetbalstadion Schiervelde, waar net een wedstrijd bezig was tussen de beloftenploegen van Roeselare en Bergen.

De helikopter was opgestegen in Wevelgem en stortte kort daarna om nog onduidelijke redenen neer op de parking van het voetbalstadion van KSV Roeselare.

De twee inzittenden zijn om het leven gekomen. Dat heeft de politie van Roeselare bevestigd."


De betrokken helikopter, een Robinson R44, was eigendom van de verongelukte piloot en landde en steeg elke dag op vanop het vliegveld van Wevelgem.

Uit goed ingelichte bron vernamen wij dat de helikopter in Roeselare op heel lage hoogte vloog. Helikopters die een technisch probleem krijgen op lage hoogte zijn kansloos en vallen als een baksteen uit de lucht. Op lage hoogte bestaan er geen noodprocedures.

We onthouden ons van verdere commentaar, maar aan de omwonenden van het vliegveld van Wevegem kunnen wij alleen de raad geven om er niet verder over na te denken...

Je mag er niet aan denken wat de gevolgen zouden zijn mocht de helikopter uit onderstaande video eenzelfde technisch probleem krijgen.

Daarom blijft de Actiegroep Vliegveld Wevelgem er bij de overheid, de vliegvelddirectie, de vergunnende overheden op hameren om de wettelijk vastgelegde minimale hoogte van 1000 voet boven de woonzone van Bissegem te doen respecteren, wat zo goed als nooit het geval is.

Onderstaande beelden werden opgenomen in Bissegem, en zijn slechts één voorbeeld van wat er zich in de buurt van het vliegveld afspeelt.

Jammer dat niemand (burgemeester, deputatie, Vlaamse overheid, vliegveldoverheid,...) hier zijn verantwoordelijk durft nemen en durft in te gaan tegen de machtige vlieg- en helikopterlobby.

De kruik gaat zolang te water tot ze breekt.

(Voor alle duidelijkheid, de helikopter in beeld is niet het verongelukte toestel, wel een helikopter (met leerlingpiloot?) die een paar uur lang oefenrondjes vloog boven Bissegem.)


Klik hier voor "Helikopters boven de woonzone van Bissegem"

 04 augustus 2014

Op 05 september 2013 kreeg helikopterbedrijf STB Copter van de deputatie van West-Vlaanderen een milieuvergunning op proef voor een termijn van 1 jaar.

Deze proeftermijn eindigt derhalve op 05 september 2014.

De deputatie zal eerstdaags een beslissing nemen over het al of niet afleveren van een definitieve vergunning en over de eventueel bijzondere voorwaarden van de vergunning.

De Actiegroep Vliegveld Wevelgem stuurde vandaag een gemotiveerd schrijven naar de deputatie met de vraag om de voorlopige milieuvergunning niet meer te verlengen.

Uitspraak over een maand.

De actiegroep tekende ook beroep aan tegen het afleveren van een Vlarem I-vergunning voor nv. AirTechnology voor 30 helikopterbewegingen per dag en tegen het afleveren van een Vlarem II-vergunning voor Heli Business voor een onbeperkt aantal helikopterbewegingen.

We houden u via deze weg op de hoogte. 28 juni 2014

W.I.V. publiceert halfjaarlijkse resultaten


halfjaarlijkse cijfers jan.-febr.-mrt-april-mei-juni 2014 t.o.v. dezelfde periode 2013 - 2012

   

vliegtuigbewegingen   2012          2013         2014        %

professioneel                1 942          1 673        2 127      +27,1%

andere                        15 360        13 959      1 7772      +27,3%

totaal                          17 302         15632       19899      +27,3%

   

reizigers                        2012          2013         2014         %

professioneel                7 126         5 576         7 008       +25,7%

andere                        29 095       26 993       33 804       +25,2%

totaal                          36 221       32 569       40 812      +25,3%


nachtvluchten              2012         2013         2014

                                          42             79            54            -31,5%   


helikoptervluchten                2013                                   2014

aantal bewegingen     2996 bewegingen                       3884 bewegingen

                                   (op een totaal van 15632)           (op een totaal van 18 899)

                                       =19,16%                                    = 19,52%

                                                                                        +29,64% 


medische vluchten                 2012                 2013             2014            

                                                 42                       76                 54              -29%


De hausse van het eerste kwartaal na de zachte winter, heeft zich niet echt doorgezet.

Het aantal professionele passagiers bleef nog steeds onder het niveau van 2012.

Hét probleem blijft de ongebreidelde toename van het helikopterverkeer met maar liefst 29,64% in de eerste helft van het jaar.

Nu het helikopterbedrijf  NV Air Technology een Vlarem I-vergunning heeft aangevraagd en bekomen, lijkt het einde van de lijdensweg voor de omwonenden nog niet onmiddellijk in het verschiet: 3884 bewegingen op een half jaar is immers niet niets.

De Actiegroep Vliegveld Wevelgem zal daarom eerstdaags beroep aantekenen tegen deze vergunning.

NV Air Technology kreeg van de deputatie een vergunning om 30 helikopterbewegingen per dag uit te voeren; d.w.z. méér dan 10 000 helikopterbewegingen op jaarbasis.

Voeg daarbij nog de 3000 bewegingen op jaarbasis die toegestaan werden in de milieuvergunning van STB Copter en een ieder begrijpt de ernst van de zaak.

Het gaat hier immers slechts om de vergunning van twéé bedrijven, maar er wachten nog 13 andere bedrijven om zich in regel te stellen, onder ander Heli Business Wevelgem.

Op 05 september loopt de vergunning op proef af voor de firma STB Copter en dient de deputatie een definitieve uitspraak te doen.

De Actiegroep Vliegveld Wevelgem zal alles in het werk stellen om hier de schade zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer het aantal helikopterbewegingen het voorbije halfjaar is toegenomen met 29,64% kan ons niet verweten worden van onredelijk te zijn.

"Trop is teveel, teveel is trop!"

Ons belangrijkste probleem is dat de controle op de correcte naleving van modaliteiten van de vergunningen zo goed als onbestaande is.

Wie doet de vaststellingen dat de helikopters de afgesproken vlieghoogte van 1000 voet niet naleven boven de woonzones? Wie sanctioneert?

Wie doet de vaststellingen dat STB Copter méér dan 20 bewegingen per dag uitvoert en Air Technology meer dan 30 bewegingen per dag? Wie sanctioneert?

Niemand!

Met dank aan de provincie West-Vlaanderen ("Door mensen gedreven!") voor het afleveren van de milieuvergunningen en de subsidiëring van méér dan 50% van Bissegem Airport.
25 juni 2014    


De nieuwe Vlaamse NVA-regering wil bevoegdheden en financiële middelen van de provincies aan banden leggen.

Dit is slecht nieuw voor de Airport, want bij de recente "privatisering" zou de provincie West-Vlaanderen 57% van de aandelen voor haar rekening nemen. (zie hieronder)

Benieuwd welke kronkels en bochten er nu zullen genomen worden om ruim de helft van de voorziene 10 miljoen euro aan investeringsmiddelen én ruim de helft van de jaarlijks terugkerende exploitatieverliezen (vorig jaar 72.379,80 euro, ondanks 126.355 euro subsidie van de Vlaamse regering, de provincie en Leiedal)  uit de (afgeslankte) provinciale kassa te halen.

Alweer nieuwe zorgen; steeds maar zorgen!

 

 

17 mei 2014

Vlaamse belastingbetaler neemt luchthaven Wevelgem over.

Na het afhaken van de Franse privé-overnemer Egis Project was de Vlaamse regering opnieuw aan zet.

Deze is gezwicht voor de sterke druk van de luchtvaartlobby en heeft een nieuwe structuur voor het vliegveld op poten gezet en goedgekeurd.

Wég privatisering! De Vlaamse belastingbetaler is alweer de pineut.

Immers, de luchthaven wordt vanaf vandaag een naamloze vennootschap nv met drie overheidsaandeelhouders, zijnde de Vlaamse Overheid (33%), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM (57%) en 13 gemeenten van de Intercommunale Leiedal (10%).

Deze zet was nodig want er is dringend (veel) geld nodig. Voorlopig zo'n 10 miljoen om de verouderde infrastructuur van het vliegveld te moderniseren: nieuwe brandweerkazerne, nieuwe controletoren en vernieuwde taxibaan. Investeringen die niet één extra vliegtuig, niet één extra passagier naar Wevelgem zullen brengen. De nieuwe infrastructuur was wettelijk noodzakelijk geworden om door te kunnen gaan met de "internationale" waanzin: 15 zakenpassagiers per dag naar een (dichte) bestemming vliegen.

20% van alle vliegverkeer gaat over helikopters die geen brandweer of taxibaan nodig hebben, aangezien ze nog steeds landen en opstijgen buiten het terrein van het vliegveld...

70% van alle vliegverkeer zijn sport- en pleziervliegtuigjes waarvoor geen brandweer of taxibaan nodig is, wegens te kleinschalig.

Begrijpe wie kan, maar als de vliegveldlobby zelfs de president van Amerika kan wijsmaken dat hij persé in Wevelgem moet landen om een kerkhof in Waregem te gaan bezoeken, dan moeten we ons neerleggen bij de almacht van deze obscure maar o zo machtige drukkingsgroep, waar zelfs ministers en belangrijke beleidsmensen voor plooien.

Als excuus verklaarde de Vlaamse regering dat er over enkele jaren wel een privé partner zal worden gevonden.

Wie daar nog in trapt is ofwel stekeblind, oerdom of behoort zelf tot het exclusieve clubje dat alle (financiële) belang bij heeft het voortbestaan van Kortrijk Airport.

 07 mei 2014

De WIV publiceert het activiteitsrapport eerste kwartaal 2014.

Uit de cijfers blijkt dat er tijdens het eerste kwartaal van 2014 een beduidende hogere activiteit op het vliegveld te noteren viel.

Dit was te verwachten. Dank zij de aanhoudende zachte winter, zonder winterse weersomstandigheden, kon het jetverkeer en het vrijetijdsverkeer ongehinderd blijven doorgaan. Ook het Obama-effect zorgde eind maart voor een kleine boost.  Hiermee zit het vliegveld qua vliegactiviteiten grosso modo terug op het niveau van 2012.


resultaten januari-februari-maart 2014   (tussen haakjes cijfers 2013)

- professionele bewegingen:    1 008      (671)     +50,22%

- professionele reizigers:          3 214   (2 241)     +43,42%     (piloten inbegrepen)


Maar het is niet al goud wat blinkt: het aantal medische vluchten (of wat daarvoor moet doorgaan) nam af tot 21 vluchten in drie maanden...

Het meest verontrustende is wel de exponentiële toename van het helikopterverkeer.

In het eerste kwartaal van 2014 groeide het helikopterverkeer van 1060 bewegingen in 2013 naar 1639 bewegingen in 2014. Zomaar eventjes een toename met 54,62% !!!

Uiteraard betekent dit voor de omwonenden een onaanvaardbare toename van de geluidsoverlast.

Maar helikopters zijn kassa, kassa, kassa!

19,5% (of 1/5) van het totale vliegverkeer is helikopterverkeer waarvan de niet-geverifieerde cijfers ongegeneerd worden meegeteld in het activiteitenrapport. Wie controleert het aantal passagiers, de aard (nationaal - internationaal - luchtdoop - opleiding - zakenvlucht - ...) van deze vluchten? Niemand!  Immers, de helikopters landen of stijgen niet op vanaf het vliegveld, maar doen dit ongecontroleerd vanop privé-terreinen in de buurt van het vliegveld.

Het wordt de hoogste tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan het remloos helikopterverkeer dat zich aan geen enkele afspraak houdt: niet respecteren van de aanvliegroute/hoogte, eindeloze activiteiten op zon- en feestdagen en vliegen zonder vergunning. De meeste helikopterbedrijven beschikken niet over de noodzakelijke Vlarem II-vergunning. Daarenboven geldt vanaf 1 oktober 2013 een nieuwe reglementering voor helikopters die landen of opstijgen buiten een luchtvaartterrein (ministerieel besluit van 29 mei 2013 - artikel 1. §1. 9°) die inhoudt dat het gebruik van hetzelfde terrein beperkt is tot 4 keer landen en 4 keer opstijgen per maand, waarvan maximaal 2 keer landen en opstijgen per week...

Het is duidelijk dat alle helikopterbedrijven die gesitueerd zijn in de industriezone rond het vliegveld deze nieuwe regeling aan hun laars lappen.

Er is toch niemand die zijn verantwoordelijkheid wil/mag nemen en een einde wil/mag maken aan dit illegaal vliegverkeer:  geen burgemeester, geen politie, geen deputatie, geen gouverneur, geen directoraat-generaal van de luchtvaart, geen minister...Contact en info
actiegroep@vliegveldwevelgem.be        

ACTIEGROEP VLIEGVELD WEVELGEM


 een krtische nota omtrent de problematiek van

het regionale vliegveld Wevelgem-Bissegem