HomeACTIEGROEP VLIEGVELD WEVELGEM


 een krtische nota omtrent de problematiek van

het regionale vliegveld Wevelgem-Bissegem


Nieuws update juli 2022

20 juli 2022

Nog meer zorgen voor Kortrijk Airport: omgevingsvergunning geschorst!

In april vorig jaar tekenden een paar leden van de Actiegroep bij de Raad van Vergunningsbetwistingen voor de tweede keer verzet aan tegen de nieuwe omgevingsvergunning die het vliegveld had bekomen naar aanleiding van de uitbreidingswerken en de aanpassing van de bestaande infrastructuur. Eerder al werd de vergunning vernietigd door de Raad maar de luchthaven ging in beroep.
De luchthaven was van oordeel dat een vereenvoudigde procedure tot het bekomen van een vergunning voldoende was, omdat de aanpassingswerken beperkt waren en zonder impact voor de activiteiten op de luchthaven. Dit betekende dat er volgens de luchthaven geen MER (Milieu Effecten Rapport) moest opgemaakt worden.

Op 14 juli ll. kwam de uitspraak dat de Raad de omgevingsvergunning voor de luchthaven van Wevelgem voor de tweede maal heeft vernietigd!

De Raad is van oordeel dat er wel degelijk een MER plicht is, waarbij de vereenvoudigde procedure niet kan gevolgd worden. Er is ook een wijziging van het aantal vluchten en de capaciteit van de vluchten, gezien de vergaande herinrichting van de luchthaven. De verandering kan volgens de Raad wel een betekenisvol effect hebben op mens en omgeving.

Concreet:  Om alsnog een omgevingsvergunning te bekomen dient de luchthaven binnen de 4 maanden een nieuwe aanvraag in te dienen bij het Vlaamse Gewest, deze keer aangevuld met een MER.
Een nieuwe vergunning zal meer dan ooit afhangen van de impact op de verstedelijkte omgeving rond het vliegveld. Bissegem (en Wevelgem) telt 1650 inwoners/km²! Verregaande beperkingen kunnen opgelegd worden; iets wat de luchthaven in het kader van de recente MKBA kan missen als kiespijn. (zie hieronder)

Het Vlaams Gewest zal opnieuw moeten oordelen binnen de 4 maanden, in acht genomen de beoordeling door de Raad.

Het einde van Kortrijk Airport lijkt nu wel heel dichtbij.


Wordt vervolgd.19 juli 2022

Sluiting luchthaven Wevelgem-Kortrijk tegen 2030 is meest ideale oplossing, blijkt uit onderzoek

Vlaams Minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, gaf twee jaar geleden de opdracht om een MKBA (maatschappelijke kosten en baten analyse) te laten uitvoeren voor de Vlaamse regionale luchthavens. Deze langverwachte studie die zo’n 500 000 euro kostte, is nu klaar en brengt de kosten en baten gedetailleerd in kaart.

Conclusie: Zonder massale overheidssteun voor beveiliging en brandweer is de uitbating ervan niet rendabel. Momenteel bedragen de subsidies voor Wevelgem-Kortrijk jaarlijks 29 miljoen (of 80 000 euro per DAG).
(Voor Oostende jaarlijks 120 miljoen euro en voor Antwerpen 79 miljoen).

De analyse neemt niet alleen de financiële impact in rekening maar ook bredere welvaartseffecten zoals leefomgeving, gezondheid of veiligheid. Voor de drie luchthavens werden verschillende scenario’s doorgerekend. Van explosieve groei, over een matige evolutie, tot een volledige sluiting in 2030.

Bij zowel Wevelgem-Kortrijk als Antwerpen komt de sluiting als scenario met de grootste maatschappelijke opbrengst naar voor. Immers in tijden van groeiende budgettaire krapte en tekorten in de begroting van het land blijkt de verspilling aan middelen (voor de 3 luchthavens samen jaarlijks 228 miljoen euro subsidies, of bijna een kwart miljard euro) en de uitzichtloze financiële toekomst maatschappelijk onaanvaardbaar.
Uiteraard weert de vliegveldoverheid zich als een duivel in een wijwatervat door te focussen op de "baten" die er ontegensprekelijk zijn, daar waar de recente MKBA concludeert dat de "kosten" voor het openhouden van de luchthaven vele malen groter zijn.


Lees hierover meer in Het Laatste Nieuws van 19/07/22
Sluiting luchthaven Wevelgem-Kortrijk tegen 2030 is meest ideale oplossing, blijkt uit onderzoek | Wevelgem | hln.be2 november 2021

De klimaatambities van Kortrijk Airport en de Vlaamse regering

Op de klimaatconferentie in Glasgow proberen de wereldleiders een reeks maatregelen af te spreken voor het prangende probleem van de klimaatopwarming.
Uiteraard komt het vliegverkeer in het vizier, want laat de uitstoot van broeikasgassen door vliegtuigen nu net één van de grootste oorzaken zijn van de klimaatopwarming wereldwijd.
Meer nog, het toenemend gebruik van privéjets lijkt een groeiend probleem.
En laat het businessverkeer met privéjets nu net de corebusiness zijn van Kortrijk Airport, waar heel recent miljoenen euro’s werden in geïnvesteerd voor nog meer, nog verder, om nog “efficiënter” te kunnen vliegen. Laat het segment privéjet in Kortrijk nu net in volle ontwikkeling zijn, tegen alle eerder gemaakte afspraken in.

Bekijk de update van juli hieronder om een idee te krijgen wat de corebusiness van Kortrijk International inhoudt: overgesubsidieerde kampioen in de korte afstandsvluchten. Elke dag vluchtjes van amper 100 km met het meest vervuilende transportmiddel ter wereld.
Andere “businessflights” die hier dagelijks uitgevoerd worden gaan vooral naar Nice, Monaco, Tenerife, Malaga, Cannes, Ibiza, Alicante,…

Voor elke Belgische politicus die het meent met de klimaatproblematiek geldt slechts één advies:
- maak een einde aan de super korteafstandsvluchten vanop Kortrijk Airport,

- maak een einde aan de nutteloze toeristische privévluchten voor de betere klasse,

- maak een einde aan de stroom van overheidsgeld om Kortrijk Airport operationeel te houden (vorig jaar nog zo’n 3,5 miljoen euro),

- maak een einde aan Kortrijk Airport die in het huidige “klimaat” helemaal geen toekomst meer heeft.

Welke politicus trekt de stekker uit?
15 juli 2021

Kortrijk Airport: kampioen van de ultrakorte afstandsvluchten

De Europese Commissie presenteerde gisteren een ongeziene set aan maatregelen om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te realiseren.
Tegen 2030 wil men de uitstoot van broeikasgassen met 55% inperken om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.


Vliegtuigen verbranden kerosine en stoten daarom CO2 uit, waarmee ze bijdragen aan het broeikaseffect. Daarnaast komen er nog andere stoffen vrij, zoals stikstofoxiden, roet en andere broeikasgassen. Doordat ze hoog in de lucht worden uitgestoten, hebben ze een extra broeikaseffect.
Zelfs vliegreizen binnen Europa zijn al erg vervuilend. Zo leidt een vliegreis naar het France Nice tot een uitstoot van ongeveer 240 kg CO2 per persoon. Een reis naar Nice met de trein leidt tot maar 25 kg CO2 uitstoot.


De vraag van 10 miljoen is nu: Wat met Kortrijk Airport? Zal Europa blijven tolereren dat de CO2-bom, die Kortrijk Airport is, pertinent weigert om iets aan dit probleem te doen. Meer nog, dat Airport Kortrijk zijn absurde superkorte afstandsvluchten met luxejets blijft opvoeren en faciliteren (op kosten van de belastingbetaler). 
Enig schuldinzicht is er in de verste verte niet te bespeuren op het vliegveld, noch bij zijn gebruikers. Met alle gevolgen vandien voor de klimaatopwarming waarvan momenteel de catastrofale gevolgen ook in ons land zichtbaar worden.
Oordeelt u zelf:


Kortrijk-Lille (Rijsel) : 27 km                                                   Kortrijk-Oostende:  50 km

Kortrijk-Brussels Airport: 85 km                                         Kortrijk-Deurne (Antwerpen): 94 km

Kortrijk-Charleroi Brussel South: 95 km                          Kortrijk-Luik: 164 km


Kortrijk-Eindhoven: 167 km                                           Kortrijk -Maastricht:  171 km                                                                                                 Kortrijk-Parijs: 229 km


Kortrijk-Schiphol (Amsterdam): 194 km                           Kortrijk-Luxemburg: 245 kmKortrijk-London: 248 km                                             

Behalve deze superkorte afstandsvluchten zijn ook "essentiële" "zaken"vluchten per privéjet naar Nice, Cannes, Alicante, Ibiza, Malaga,... in Wevelgem dagelijkse kost. 
En dat alles onder het toeziend oog van Europa en de Belgische regeringen; zwaar gesubsidieerd want helemaal niet leefbaar. 
Maar dat zal de "Happy Few" worst wezen.

17 december 2020

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen velde op 10 december 2020 een arrest in het voordeel van de omwonenden en vernietigt de omgevingsvergunning voor de uitgevoerde infrastructuurwerken.

Enkele leden van de Actiegroep hadden eerder bij de Raad van Vergunningsbetwistingen de schorsing aangevraagd van de omgevingsvergunning die de luchthaven bekomen had van het Vlaams Gewest.

Die laatste had aan de luchthaven een omgevingsvergunning verleend volgens de “vereenvoudigde procedure”, waarvoor geen openbaar onderzoek nodig was.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde nu dat de gewone procedure mét openbaar onderzoek diende gevolgd te worden. Immers, in hun totaliteit hebben de aanpassingen geleid tot een netto toename van de verharde oppervlakte van 25000 m².
Daarenboven oordeelde de Raad dat het ontegensprekelijk de bedoeling is om door ingrijpende infrastructuurwerken meer en grotere trafiek aan te trekken. Iets wat eerder altijd werd ontkend door de luchthaven.

 

Terug naar af dus voor Kortrijk Airport en zijn uitbreidingswaanzin.
En de belastingbetaler, die betaalt voort.

november 2020

Vliegveld Wevelgem pakt uit met een dubbele agenda.

Toen in september ll. de vernieuwingswerken op het vliegveld een aanvang namen, klonk het nog zo:

Dit was althans officiëel de bedoeling. Immers, 7 miljoen overheidsgeld investeren om meer en groter vliegverkeer aan te trekken voor een vliegveld in een woonzone, valt moeilijk te verantwoorden. Dus werd het project voorgesteld als "het efficiënter gebruik van...".
Wij wisten echter beter en waren helemaal niet verwonderd toen we na het afronden van de werken onderstaande commentaar konden lezen in de pers:
Eind vorige eeuw was de grote ambitie van enkele lokale politiekers om van vliegveld Wevelgem-Kortrijk een belangrijke business-luchthaven te maken. Dit project is nooit "van de grond gekomen". Geen trafiek, geen vraag, geen realiteitszin.

50 jaar later is die realiteit helemaal anders. Onlangs lazen we in "De Tijd" dat zakenvluchten wereldwijd passé zijn. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat zakenmensen nu versneld kiezen voor digitaal, Teams, Webinars, Zoom, Skype en Facetime om hun zaken af te handelen. Véél goedkoper dan duizenden euro's uit te geven aan nutteloze verplaatsingen en nutteloze tijdverspilling. Het fenomeen "zakenvluchten" is heden ten dage nog slechts 10% van wat het wereldwijd ooit is geweest. Ook in Wevelgem.

Al twintig jaar waren er plannen om de infrastructuur op het vliegveld te verbeteren, maar het geld ontbrak. Nu dit belastinggeld eindelijk klaar lag, was er helemaal geen noodzaak meer. Het aantal echte zakenvluchten per maand kun je in Wevelgem op één hand tellen. Tenzij je de luxe-verplaatsingen van de jetset naar hun vakantieoorden in Cannes, Nice, Monaco, Malaga, Tenerife, Rhodos, Porto,... meetelt als businessflight.

Vliegveld Wevelgem-Kortrijk ontvangt elk jaar meer subsidies dan het zelf inkomsten kan opbrengen... 
25 augustus 2020      Einde van het concept "zakenvluchten" wereldwijd  (volgens "De Tijd")


In het financieel-economisch dagblad "De Tijd" verschijnt een bijdrage over de wereldwijde decimering van het aantal zakenreizen met het vliegtuig: te duur, te tijdroverend, onpraktisch en compleet passé.
Welke zakenman maakt nu nog een verre verplaatsing wanneer het digitaal, via een videoconferentie met Skype, Teams, met een Webinar,... zoveel efficiënter kan? De coronacrisis zorgde voor een stroomversnelling.
En laat "zakenvluchten" nu net de core-business zijn van Kortrijk Airport (al bewijzen de cijfers al jarenlang het tegendeel). Net nu de grote infrastructuurwerken voltooid zijn en de businessjets massaal het vliegveld zouden kunnen aandoen, net nu blijkt de zakenvlucht compleet op zijn retour.
Alweer een nutteloze investering op kosten van de belastingbetaler.
23 maart 2020

Vliegveld Wevelgem gesloten:  heerlijke stilte boven BissegemBegin 2020 werd alle vliegverkeer op Kortrijk Airport geschorst.
In januari-februari was dat omwille van de werkzaamheden aan de taxibaan en landingsbanen, waardoor vliegverkeer onmogelijk was. Vreemd wel dat ook het helikopterverkeer plat lag. Nochtans gebeurt dit bijna volledig vanaf de industrieterreinen buiten het vliegveld en hebben de helikopters in principe het vliegveld en de landingsbanen niet nodig. Een plausibele uitleg voor de schorsing wordt niet gegeven, maar die zal er uiteraard wel zijn.

Het uitbreken van de coronacrisis heeft de opschorting van alle vliegverkeer voor onbepaalde termijn verlengd. (Met uitzondering van de C-130 die per se nog moest komen oefenen op 18 maart.)
Het is héél, héél lang geleden dat het nog zo stil geweest is in Wevelgem en Bissegem. Heerlijk.

Pas wanneer alle vliegverkeer weggevallen is, realiseert een mens zich wat de impact is van het vliegveld op de leefbaarheid van Wevelgem en Bissegem. Nu kunnen we nog eens echt ten volle genieten van onze tuin, ons terras, onze straat, zonder het niet-aflatend geklepper van meer dan 8000 helikopters per jaar in het luchtruim boven Bissegem en Wevelgem. Om nog niet te spreken van het jetverkeer dat elke dag zorgt voor lawaai, fijnstof en kerosinedampen.

Wie weet, laat ons even dromen. Heel misschien zullen ook de ogen van de politiek opengaan en zullen zij vaststellen dat het vliegveld van Wevelgem niet alleen overbodig en duur is (10 000 euro subsidie per dag) , maar ook een onverantwoorde druk legt op de woonkwaliteit en de leefbaarheid.

Genieten. Even nog genieten van de stilte. Morgen al kan het alweer gedaan zijn. Alhoewel.

29 februari 2020


Vliegveld Wevelgem kondigt het
“Jaarlijks informatie- en overlegmoment voor omwonenden & overheden”
aan op vrijdag, 3 april, het eerste weekend van de Paasvakantie

Een korte duiding:
De verschillende ministers van leefmilieu vonden dat de communicatie en het overleg tussen het vliegveld en de omwonenden beter moest. Daarom werd het vliegveld vanaf 2008 in het kader van de omgevingsvergunning, wettelijk verplicht om jaarlijks een overleg- en informatievergadering te organiseren. Dit overleg gebeurde nooit “van harte”, maar was eerder een verplicht nummertje en gebeurde duidelijk niet om de omwonenden ter wille te zijn. Er werd alles aan gedaan om de klagers geen forum te geven; er werd alles aan gedaan om kritische aanwezigen niet aan bod te laten komen of om hen de mond te snoeren. Wie herinnert zich nog de bijeenkomst van 19 februari 2018, waar de vliegveldoverheid op kinderachtige manier verhinderde dat kritische omwonenden het woord zouden nemen?
Nooit werd er dialoog gevoerd. Immers de ‘formule’ waarop de informatievergadering door het vliegveld georganiseerd werd, bood daartoe geen kans, maar het was voor de omwonenden het enige moment in het jaar om toch eens hun standpunten, hun voorstellen, hun klachten en verzuchtingen tot bij de vliegveldleiding en de pers te brengen. De vliegveldleiding en lokale politici willen immers niet ingaan op de vraag om met alle betrokkenen rond de tafel te gaan zitten.
Omwille van de aanhoudende klachtenregen en de afnemende belangstelling, koos de vliegveldleiding vorig jaar voor een nieuwe formule: een infomarkt.
Maar ook hier is er geen kans tot overleg, tot dialoog van de groep omwonenden met de vliegveldleiding en -gebruikers. Een infomarkt is eenrichtingsverkeer, waarbij het vliegveld er alles aan doet om zijn imago op te poetsen, publiciteit te maken voor eigen winkel en zijn brede ambities te promoten aan de (weinige) bezoekers.

Daarenboven werd de datum voor het evenement niet toevallig verschoven van februari naar het eerste weekend van de PaasvakantieWie organiseert nu een publiek informatiemoment in de vakantie? Tenzij je natuurlijk slechte bedoelingen hebt. Immers, hoe minder volk er afkomt, hoe minder kritische opmerkingen, hoe beter voor het vliegveld…
januari 2020
Vliegverkeer op luchthaven daalde in 2019 met 10 procent.

Officieel heet het dat “2019 het jaar was van de eerste fase van een belangrijke renovatie van de infrastructuur waardoor de luchthaven in 2019 niet op zijn volle capaciteit kon draaien” (dixit directeur Stefaan Van Eeckhoutte).

Zo leggen ze dat uit: ILKW krijgt ruim 7 miljoen subsidies (belastinggeld) om de infrastructuur te verbeteren, maar die werken zouden negatief inwerken op de trafiek(cijfers). Wie gaat kijken, ziet dat die werken geen belangrijke invloed op de trafiek hebben. De werken waren naar verluidt nodig om de vergunning te behouden. Alle voorgespiegelde toekomstperspectieven - een bloeiende zakenluchthaven, medische vluchten, express-cargo,  enz. - blijken gebakken lucht te zijn. Het enige wat er marcheert is de helikopterbusiness, goed voor 30 % van het totale vliegverkeer en ruim 50% van alle passagiers, (concrete cijfers zijn nog niet beschikbaar) maar helikopters zijn lawaaierig en irritant voor de omwonenden, de grootste bron van overlast. Zonder de 3,5 miljoen euro werkingssubsidie per jaar zou de luchthaven al lang failliet zijn.

10,5 miljoen subsidies in 2019. Dat is genoeg om 800 mensen een jaar lang 1500 euro per maand pensioen uit te betalen! Is dit nog langer te verantwoorden? En welke politieke partijen wilden alweer de subsidies aan verlieslatende bedrijven afbouwen? Waarop wachten ze? Wat is de meerwaarde van dit prestigeproject uit de jaren '70? Hoelang gaan ze de miljoenen nog blijven toeschuiven? Voor wie en voor wat?  
Dan zwijgen we nog over de onverantwoorde korteafstandsvluchten, de luchtdopen met helikopters, de luchtkwaliteit, de niet-aflatende geluidsoverlast...

De directie van de luchthaven doet zoals een marktkramer die een nieuwsoortig product verkoopt: die spiegelt ons ook luchtkastelen voor die naderhand niet kloppen. Maar op de markt hebben we daar tenminste nog plezier aan gehad...


Enkele cijfers


TOTAAL vliegverkeer

                                             2018            2019
bewegingen                        34 889 -->  31 283        - 3 606 bew.  (-10,3%)
passagiers                          70 588 -->  62 180        - 8 408 pass.  (-11,9%)


PROFESSIONEEL vliegverkeer (zakenvluchten)

bewegingen                         4 040 -->     3 743       - 297 bew. (-7,4%)

passagiers                          14 262-->   13 840       - 422 pass. (-3%)


Noteer: Op Kortrijk Airport worden piloten altijd meegeteld als passagier... 
De "officiële" 62 180 passagiers totaal geven in realiteit 30 897 passagiers voor 2019

13 840 zakenreizigers betekenen reëel 10 097 zakenpassagiers  (:365= 28 zakenpassagiers/dag)
                                                                                                                               14 heen/14 terug?

Meer nog: Een zakenjet of turboprop die commercieel vliegt heeft altijd een piloot en een co-piloot.
Indien alle commerciële vluchten zakenjet zouden zijn: 3743 bewegingen x2 piloten = 7486 piloten
Of nog: 13 840 personen aan boord - 7 486 piloten betekent 18 passagiers per dag of 9 passagiers per dag die de luchthaven aandoen (aankomst + vertrek).


We schreven het al meermaals: Kortrijk Airport is een helikopterbasis geworden.
In 2019 werden in Wevelgem één vierde van alle bewegingen uitgevoerd door helikopters en ruim de helft van alle passagiers waren helikopterpassagiers (opleiding, lesvluchten, luchtdopen, pleziervluchten,...)

Evolutie van het helikopterverkeer:

2019       2018       2017       2016       2015       2014       2013       2012  ...      2000

8144        8340      8036       7814        7581       7146      6300        6614           500     aantal bewegingen

26%     26,5%   25,5%   20,9%   20,3%    18,8%   18,8%   19,7%            % totaal aantal bewegingen


We noteren een stijging van het aantal helikopterbewegingen in de zomermaanden juli met +45,5% (van 787 naar 1145) en augustus van 768 naar 841, een stijging met +9,5%.

ONAANVAARDBAAR IN EEN WOONZONE !!!

Daarom dringen ernstige afspraken en quota zich op, overeenkomstig de adviezen van de milieu-inspectie (2015 en 2017). 
november 2019
Subisidies...

Besparingen in de cultuursector die variëren van 3 tot 60 procent: de beleidsnota van "cultuur"minister Jan Jambon     (N-VA) zet kwaad bloed in de cultuursector. 
Kortrijk Airport daarentegen, kreeg in 2019 meer dan 10 miljoen subsidies, pardon investeringen, betaald met belastinggeld. Enerzijds om de infrastructuur te optimaliseren (7 miljoen), anderzijds om de structurele exploitatieverliezen te delgen (10 000 euro per dag;  3,5 miljoen/jaar).
Blijkbaar is voor Jambon en de N-VA een overbodig en verlieslatend vliegveld belangrijker dan de hele cultuursector.
16 november 2019

Klimaatactivisten blokkeren terminal voor privéjets in Genève

Ongeveer honderd klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de vertrekterminal voor privéjets op het vliegveld van Gèneve, in Zwitserland, geblokkeerd. Ze willen dat er “een einde komt aan deze absurde manier van privévervoer”. Volgens de activisten stoot een privéjet twintig keer meer CO2 per passagier uit dan een normaal vliegtuig. Volgens de actiegroep is het “oneerlijk dat een klein gedeelte van de bevolking een onevenredige impact op de rest van de samenleving mag hebben.”

“Onze politici nemen slechts kleine maatregelen om de burgers tevreden te stellen. Terwijl we net meer inspanningen moeten doen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan kunnen we pas echt strijden tegen de klimaatverandering”, zegt een van de demonstranten. “Je moet niet alleen individuen verantwoordelijk achten voor de klimaatverandering, maar ook de bedrijven achter de privéjets. Zij blijven grote hoeveelheden CO2 uitstoten”, klinkt het nog. 

2 september 2019

Vernieuwingswerken op het vliegveld

Begin juli werden de vernieuwingswerken op het vliegveld opgestart.
Daarbij wordt aan de noordzijde van het vliegveld een nieuwe taxibaan en een dienstweg aangelegd. Aan de zuidzijde wordt de bestaande taxibaan opgebroken en vernieuwd.

Kostenplaatje: 7 miljoen euro, netjes verdeeld en betaald door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie. Alweer extra overheidsgeld dus, naast de jaarlijkse injectie van ca. 3,5 miljoen euro belastinggeld.
Kortrijk Airport is in ons land zowat de kampioen van de korte afstandsvluchten en die zullen de komende jaren meer en meer onder druk komen te staan.  Daarenboven is zowat 25% van alle trafiek op het vliegveld helikoptertrafiek die geen gebruik maakt van de taxi- en landingsbanen op het vliegveld.

De vraag stelt zich dan ook wat de zin is van dergelijke aanpassingswerken, behalve dan het kunstmatig in leven houden van een onrendabel en nutteloos (overheids-)vliegveld.
De omwonenden vrezen dat de aanpassingswerken bedoeld zijn om nog grotere vliegtuigen te kunnen inzetten op het vliegveld dat gelegen is in de dichtstbevolkte regio van Zuid-West-Vlaanderen. Hierdoor zou de geluidsoverlast nog toenemen in de aanvliegroutes in Wevelgem en Bissegem.

We geven in de marge nog mee dat daarom twee omwonenden naar de rechtbank zijn gestapt om de werken aan te vechten. De nodige vergunningen zijn volgens de aanklagers verouderd, onvolledig en dubieus. De werken blijken immers veel omvangrijker en ingrijpender te zijn dan toen ze 10 jaar geleden werd voorgesteld en aangevraagd.

Come and see next week… 

27 augustus 2019

Piloot overleeft crash met publiciteitsvliegtuigje niet

Omstreeks 16u crashte op het vliegveld een vliegtuigje bij het oppikken van een reclamespandoek voor luchtpubliciteit op Waregem Koerse.
De ervaren piloot van 34 jaar kwam daarbij om het leven.

De dichtbevolkte woonzones rondom het vliegveld kwamen op geen enkel moment in gevaar.
In september 2018 crashte ook al een helikopter op het vliegveld. Toen vielen er echter geen slachtoffers te betreuren.
 

22 maart 2019 

Ter gelegenheid van het “Jaarlijkse informatie- en overlegmoment” op het vliegveld van Wevelgem, organiseert de Actiegroep Vliegveld Wevelgem
op vrijdag, 22 maart, vanaf 16u tot ca. 18u  aan het luchthavengebouw een 

                                      KLIMAATACTIE  

Naar analogie met de acties van de klimaatspijbelaars wordt in de buurt van het vliegveld een protestactie opgezet, met als rode draad de impact van de korte afstandsvluchten en helikopterbewegingen op het milieu en klimaat. Ook de ongebreidelde financiering van korte afstandsvluchten door de overheid (Vlaamse Gemeenschap, Provincie en Steden & Gemeenten) zal worden aan de kaak gesteld, alsook het gebrek aan ernstig overleg met de omwonenden.
Klimaatactie Kortrijk Airport is geen partijpolitieke actie. Het klimaat is van iedereen.
Iedereen is bijgevolg welkom op dit serene evenement.
Spandoeken en borden met ludieke slogans zijn uiteraard toegelaten.
Alsook de pers...Zo'n 40 actievoerders verzamelden aan het vliegveld om NEEN te zeggen tegen de korte afstandsvluchten, de 8500 helikopterbewegingen per jaar, de subsidiepolitiek (10000 euro/dag - 3,5 miljoen per jaar) van de overheid, de lawaaioverlast, de CO²-uitstoot.
Er was vooral de vraag om aan de sinterklaaspolitiek van de provincie en de Vlaamse regering een einde te maken. Ons belastinggeld verdient beter.

Er kwam onverwachte steun van drie politiecombi's en de pers was ruim aanwezig.
Wordt vervolgd volgend jaar.


SLUIT KORTRIJK AIRPORT NU!


 

Geslaagde klimaatactie aan het vliegveld