Home

Nieuws update januari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 januari 2018

WIV publiceert zijn jaarresultaten: 2017, annus horribilis voor het vliegveld

Eén feit is overduidelijk, het vliegveld heeft een rampjaar achter de rug met tegenvallende trafiekcijfers voor zowel het zakelijk verkeer als voor de oefen- en vrijetijdsvliegerij.

Het vliegveld zelf spreekt van een “overgangsjaar”. De overgang waar naartoe…?

Men heeft er alles aan gedaan om de slechtste resultaten in 20 jaar zoveel mogelijk te verdoezelen. In diverse kranten stond zelfs te lezen dat de zakenluchtvaart relatief goed heeft standgehouden met een afname van slechts 4,5%. Leugens zijn dat!

Onderstaande officiële cijfers maken duidelijk dat het aantal zakenvluchten het voorbije jaar is gekrompen met ruim 11% (waarvan de internationale zakenvluchten “slechts” met 4,5% zijn afgenomen). Het aantal zakenpassagiers verminderde zelfs met 18%. Een horror scenario voor een vliegveld dat zich internationale zakenluchthaven wil noemen…

 

Miljoenen euro’s belastinggeld later, is dit de evolutie van de zakenluchthaven in de voorbije 30 jaar:

Ruim dertig jaar geleden (1984) noteerden we nog 5 282 zakenvluchten en 15 028 zakenpassagiers. Twintig jaar geleden (1996) waren er 5 149 zakenvluchten met 18 346 zakenpassagiers.

Tien jaar geleden (2007) waren er 5 489 zakenvluchten met 18 343 zakenpassagiers.

In 2017 werden 3 680 zakenvluchten uitgevoerd met 11 362 zakenpassagiers (piloten worden steeds meegerekend in de tabellen; in werkelijkheid waren er dus hoogstens 7 682 zakenpassagiers (of 10,5 per dag heen en 10,5 per dag terug). Een onbekend deel gebeurt per helikopter.

Een krimp van 40% t.o.v. 30 jaar geleden! Van een positieve evolutie gesproken…

 

Daarenboven werden nog slechts 35 medische vluchten geregistreerd. Dit is amper één vierde van 5 jaar geleden. In dit cijfer is de lege terugvlucht inbegrepen. Dus nauwelijks 20 vluchten. Ambulancevluchten en orgaantransport gebeurden nog amper. Daarenboven ging het vaak over transport van chirurgen (UZ Lille), of dringend medisch materiaal (couveuses, medische apparaten).

 

Alleen het verfoeilijke segment van de helikopters groeide vorig jaar alweer aan met zo’n 3%

(van 7814 naar 8 036); of ruim 25% van alle vliegverkeer was helikopterverkeer.

Toen het helikopterverkeer voor het eerst apart werd geregistreerd (2012) waren er 6 614 bewegingen; in 2013 6 300 bew.; in 2014 7146 bew.; in 2015 al 7 581 bew.; in 2016 7 814 bew. en nu in 2017 tenslotte waren het er 8 036. Van een standstill gesproken (milieuvergunning 2004!)

 

De officiële resultaten: (cijfers 2016 tussen haakjes)

 

- algemeen totaal bewegingen: 31 447 (36 024) -12,71%

passagiers: 61 763 (75 234) -17,91 %

- zakenvluchten totaal bewegingen: 3 680 (4 165) -11,64 %

passagiers: 11 362 (14 547) -21,89%

- internationale zakenvluchten bewegingen: 2 469 (2 577) -4,2%

passagiers: 8 802 (10 563) -16,67 %

- nationale zakenvluchten bewegingen: 1 211 (1 588) -23,74 %

passagiers: 2560 (3 984) -35,74 %

- nachtvluchten 68 (105) -35,23 %

- helikopterbewegingen 8 036 (7 814) +2,84 %

verhouding helikopterverkeer t.o.v. totale vliegverkeer: 8 036 t.o.v. 31 447 = 25,55%

- medische vluchten 35 (68) -48,52 %

Verhouding zakenvluchten t.o.v. het totale vliegverkeer:

- bewegingen: 3 680 t.o.v. 31 447 = 11,70 %

- passagiers: 11 362 t.o.v. 61 763 = 18,39 %

(Aandeel zakenvluchten als helikopterverkeer is onbekend.)

Dat het vliegverkeer begin november onder controle kwam van Belgocontrol zal uiteindelijk geen verdere invloed hebben op de trafiekcijfers. De komst van Belgocontrol zal niet meer trafiek genereren, alleen kan men nu wettelijk doorgaan met de waanzin van een overbodig, geldverslindend, milieu-onvriendelijk prestigeproject.

 

 

 

09 december 2017

Helikopteropleidingen (in Wevelgem) halen de nationale pers.

Toegenomen helikopteroverlast boven Bissegem en Wevelgem: ondernemers krijgen tot 15000 euro subsidie/overheidsgeld voor pilotenopleiding. Minister Muyters beveelt onderzoek naar misbruik overheidsgeld. Ook het Wevelgemse helikopterbedrijf STB-Copter wordt genoemd...

Lees daarover alles in "Het Nieuwsblad".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2017

Vliegveld Wevelgem stevent af op grootste debacle sedert 30 jaar.

Malaise in de privé- en zakenluchtvaart houdt aan…

 

In tijden van hoera-berichten in de pers over de samenwerking met Belgocontrol, geven we toch enkele ontnuchterende bedenkingen mee.

Hieronder de cijfers voor de eerste 10 maanden van 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het totaal aantal vliegbewegingen is in vergelijking met dezelfde periode in 2016 verminderd met 13,41% (min 4324 bewegingen). Waarbij het aantal professionele vluchten verminderd is met 562 bewegingen (of -14,95%).

Maar ook het segment “andere” (scholing, touch and go, …) deelt in de klappen met een afname van 13,21% (min 3762 bewegingen).

Hier speelde het sluiten van het luchtruim bij slechte weersomstandigheden, de Belgocontrolproblematiek, geen enkele rol.

 

Zelfde verhaal voor het aantal passagiers.

In Wevelgem worden de piloten en eventueel het boordpersoneel altijd meegerekend als “reiziger”. Het totaal aantal passagiers verminderde met 12 776 (of -18,88%).

De professionele reizigers namen af met 3 271 eenheden (-24,64%) en ook bij het segment scholing, touch and go, opleiding zien we een afname met -17,48% (-9505 passagiers).

 

Er kan dus zondermeer gezegd worden dat Kortrijk Airport in een diepe malaise verkeert.

Ook het segment “medische vluchten” stelt zo goed als niets meer voor: 30 vluchten op 10 maanden tijd, waarbij de lege terug- of heenvlucht ook meegeteld wordt, m.a.w. 15 vluchten op 10 maanden tijd heen en terug… waarbij dan nog de bedenking moet gemaakt, wat die medische vluchten dan wel voorstellen: het vervoer van een chirurg, een nierdialyse-toestel, een couveuse,…? In elk geval gebeurt het transport van organen, ooit het paradepaardje van het vliegveld, niet of nauwelijks meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen het verfoeide segment van de helikopters groeit nog aan: van 6791 bewegingen in 2016

(10 maanden!) naar 6932 bewegingen in dezelfde periode van 2017.

Dat betekent +141 vluchten of +2,07%.

De helikopterbusiness is de enige business op het vliegveld die blijft aangroeien en die bijgevolg voor steeds meer ergernis zorgt.

 

Wat de overname door Belgocontrol betreft:

12 000 professionele passagiers op jaarbasis 2017 verminderd met ca. 4000 piloten

8 000 passagiers in 365 dagen = 22 zakenreizigers gemiddeld per dag (enkele reis).

Daarvan zijn dan nog een belangrijk (maar onbekend) gedeelte helikopterpassagiers!

 

We kunnen dus gerust stellen dat de financiering van Belgocontrol naast de investering van 1,2 miljoen euro, per dag 2000 euro kost voor gemiddeld 10 (11?) zakenreizigers per dag.

Of nog anders gezegd:

Elke zakenreiziger die vertrekt/aankomt op Wevelgem kost door de komst van Belgocontrol

200 euro extra belastinggeld aan de (Vlaamse) gemeenschap.

 

 

 

 

 

 

 

09 november 2017

Belgocontrol doet zijn Blijde Intrede in Wevelgem...

Vanaf 9 november wordt het luchtruim boven Wevelgem gecontroleerd door Belgocontrol.

Dit was nodig want vorig jaar bleken de navigatieapparatuur en het opleidingsniveau van het controletorenpersoneel al vele jaren niet conform de wet…

Geen nood. Door een investering van 1,2 miljoen euro extra belastinggeld kan Belgocontrol aan de slag in Wevelgem. Uiteraard werkt Belgocontrol niet gratis. Ook zij hebben het financieel niet gemakkelijk .

Kostenplaatje voor het vliegveld: minstens 700 000 euro per jaar of zo’n slordige 2000 euro per dag extra om gemiddeld per dag 10 (tien!) privéjets te laten landen of opstijgen. Bovenop de jaarlijks terugkerende exploitatieverliezen uiteraard.

Aangezien de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem een overheidsbedrijf is van de zuiverste soort met als aandeelhouders de POM West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en de Intercommunale Leiedal, vallen alle investeringen en exploitatieverliezen ten laste van de belastingbetaler

Of de overname door Belgocontrol meer zaken- of privéverkeer naar Wevelgem zal lokken is zeer de vraag. Deze dure ingreep diende alleen om het certificaat van Internationale luchthaven te kunnen behouden.

Come and see next year.

 

 

 

november 2017

Minister Schauvliege bevestigt in beroep een kleine aanpassing aan de milieuvergunning

Op 14 november laatstleden heeft minister Schauvliege geantwoord op het beroep van de Actiegroep tegen de aangepaste milieuvergunning die op 10 augustus ll. door de deputatie afgeleverd werd aan de WIV.

Het maximum aantal touch and go’s voor helikopters wordt beperkt tot 1600 per jaar met een max. van 350 in het 1e en 4e kwartaal en max. 450 in het 2e en 3e kwartaal. (Oorspronkelijk gold de beperking tot max. 2000 T&G’s).

De impact van deze aanpassing zal heel beperkt zijn, aangezien het max. aantal touch and go’s voor helikopters slechts de laatste twee jaar licht overschreden werd.

Daarenboven waren er vorig jaar nog ruim 6000 andere helikoptervluchten (luchtdopen, training, ...) die helemaal niet beperkt worden en dat aantal blijft maar groeien!

Voor de omwonenden maakt het niets uit of een helikoptervlucht al of niet een touch and go is. Helikopters halen gemakkelijk tot 80 dB(A). Daarbij kan het begrip “touch and go” voor een helikopter gemakkelijk omzeild worden. Wanneer een helikopter eventjes landt en 5 à 10 minuten later weer vertrekt, gaat het om een gewone oefenvlucht.

Omdat de luchthavendirectie nog steeds weigert om de logboeken van de controletoren door derden te laten inzien, kan dit op geen enkele manier gecontroleerd worden.

Het blijft hoe dan ook onbegrijpelijk dat het advies van de Milieu-inspectie tot tweemaal toe niet gevolgd werd. Nochtans is het verslag van de MI duidelijk:

Na een proefperiode van twee jaar kan er geen enkele verbetering worden vastgesteld en is de lawaaihinder niet afgenomen en worden de aanbevelingen herhaald om quota in te voeren per dag en per jaar voor touch and go’s en trainingsvluchten van helikopters en schroefvliegtuigen.

Te noteren valt dat de vliegveldoverheid de correctheid van de metingen van de MI betwist...

 

 

 

oktober 2017 Vliegveld Wevelgem kan grootste energiepark worden van België

 

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: "Om de Europese doelstellingen te halen, moet Vlaanderen tegen 2020 25.074 GWh hernieuwbare energie produceren. Vandaag keurde de Vlaamse regering de subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron goed. Na het faillissement van de biomassacentrale van Langerlo, halen we de doelstelling voor groene stroom uit biomassa omlaag. Zoals gezegd blijft daardoor 1.418 GWh voorlopig onbestemd. Gezien de ambities voor zon, wind en warmte reeds heel hoog liggen, wil ik die laatste 5% niet lukraak invullen. We moeten er eerst voor zorgen dat er eindelijk beweging komt op het terrein. Het is hoog tijd voor actie.

Voor zonne-energie moet de capaciteit van 2.246 GWh (eind 2016) naar 3.544 GWh eind 2020."

 

Mijnheer de minister, in Wevelgem ligt een interessant terrein van ca. 50 ha, momenteel dienst doende als vliegveld. Onrendabel, gecontesteerd want nutteloos en waardeloos, overgesubsidieerd, problematisch in een woonzone.

De Actiegroep Vliegveld Wevelgem wil u de suggestie doen om deze terreinen (eigendom van de overheid) in te richten als zonne-energiepark. Meteen kan dit het grootste energiepark worden van België. Als dàt niet goed is voor het prestige van Vlaanderen, West-Vlaanderen, Wevelgem en Kortrijk.

Voorbeelden zijn er overvloedig te vinden in binnen- en buitenland.

"Tijd voor actie", zei u toch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 september 2017

WIV Vliegveld Wevelgem publiceert met ruime vertraging zijn halfjaarlijkse resultaten.

't Heeft wat langer geduurd. Logisch, want de resultaten zijn niet schitterend. De malaise houdt aan...

 

- vliegbewegingen: totaal: 15 059 (-13,78%) - professioneel 1 710 (-22,48%)

- passagiers: totaal: 29 890 (piloten inbegrepen) - (14 831 zonder piloten) (-19,82%)

professioneel: 5 354 (piloten inbegrepen) - (3 644 zonder piloten) (-34,95%)

 

De terugval is ten dele te wijten aan 'technische problemen' met de navigatie- en meteoapparatuur. Maar ook de vrijetijdsvliegerij deelt in de klappen: -12,52% of 1 910 bewegingen minder.

Toch bleef het lawaaierige segment van de helikopters nog groeien met +10,62% tot een record van 3 861 helikopterbewegingen op 6 maanden tijd, wat de algemene terugval van alle vliegverkeer mee helpt verdoezelen. Het helikopterverkeer was alweer goed voor 25,64% van alle vliegverkeer op Wevelgem.

Wat de booming business van de medische vluchten betreft: 19 vluchten (10 heen en 9 terug?) op 6 maanden tijd (vervoer van medisch materiaal inbegrepen), lijkt ons een uitzonderlijk knap resultaat. (sic!), zeker als je weet dat er in diezelfde periode in 2013 nog 76 vluchten waren.

Geef toe, de believers hadden het jubileumjaar 2017 toch iets anders verwacht...

En de belastingbetaler, hij betaalde voort!

 

 

10 augustus 2017

Nieuwe milieuvergunning tot 2023

Na een proefperiode van twee jaar maakte de Deputatie van West-Vlaanderen de definitieve aanpassing bekend van de nieuwe milieuvergunning tot 2023.

In het evaluatieverslag van de Milieu-inspectie van 2015 en van 2017 lezen we bij de aanbevelingen: “het opleggen van quota zowel per dag als per jaar voor touch and go’s, oefen- en trainingsvluchten en helikopterverkeer”. Daarenboven concludeert de Milieu-inspectie na verschillende nieuwe metingen en waarnemingen in de loop van 2017 letterlijk “Uit de resultaten van de verschillende geluidsmetingen die door onze afdeling uitgevoerd werden, kan afgeleid worden dat ondanks de bijkomende vergunningsvoorwaarden die opgelegd werden, op drukke dagen de gemeten geluidsniveaus in de onmiddellijke omgeving van het vliegveld niet gedaald zijn en de hinder dus ook niet afgenomen is. Daarom blijft onze afdeling bij zijn verzoek van 24 maart 2015 waarbij gevraagd werd de vergunningsvoorwaarden aan te passen en het aantal touch and go bewegingen te beperken. Het is aangewezen dat er net als bij andere vliegvelden quota worden opgelegd voor het uitvoeren van oefenvluchten zowel per jaar als per dag. Voorts is het ook aangewezen om hierbij ook rekening te houden met het aantal helikopterbewegingen…”

Niets van deze aanbevelingen is terug te vinden in de nieuwe vergunning. Onbegrijpelijk!

Wel wordt het aantal touch and go’s "beperkt" tot 12000, waar deze cijfers het voorbije jaar niet eens gehaald werden. Het aantal touch and go’s met helikopters zou moeten "beperkt" worden tot 2000 (waar er in de voorbije jaren nauwelijks 500 T&G’s gebeurden).

M.a.w. in plaats van het oefen- en trainingsverkeer te beperken, wordt een vergunning geschreven die nog een belangrijke groeimarge inhoudt.

Onbegrijpelijk!

Vanzelfsprekend gaat de “Actiegroep Vliegveld Wevelgem” op het einde van de maand tegen “deze moedige beslissing” van de Deputatie in beroep bij Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu.

 

 

 

 

17 juli 2017

De Intercommunale WIV maakte vandaag bekend dat vanaf november Belgocontrol zal instaan voor de opleidingen, de installatie en het onderhoud van de meet- en navigatieapparatuur op het vliegveld.

Dat daaraan een kostenplaatje hangt van minstens één miljoen euro extra overheidstoelage per jaar is een onbelangrijk detail in het hele verhaal. De belastingbetaler - u en ik dus - zijn alweer de dupe van de grootheidswaanzin van enkele politici.

Of de nieuwe overeenkomst zal zorgen voor meer businessverkeer is zeer de vraag...

Of ruim één miljoen per jaar extra overgheidsgeld voor gemiddeld 15 zakenmensen per dag verantwoord is, is een andere vraag...

Lees hierover in "De Krant van West-Vlaanderen".

 

 

 

07 juli 2017

Actiegroep Vliegveld Wevelgem wordt gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Half augustus moet de milieuvergunning op proef van Kortrijk Airport worden omgezet naar een definitieve vergunning. De Actiegroep werd vandaag gehoord om uitleg te geven bij de verzuchtingen en verwachtingen i.v.m. de beperking van de lawaaioverlast veroorzaakt door het vliegveld, de touch and go-vluchten, het groeiend aantal helikopters. De aanbeveling van de milieu-inspectie om quota in te voeren per dag en per jaar voor helikopters en oefenvluchten, werd nog eens onderstreept.

Uitspraak rond 20 augustus.

Lees hier de bijdrage van de Actiegroep.

 

 

 

 

 

 

05 juli 2017

'Belgocontrol helpt luchthaven Wevelgem uit de nood'

Vandaag publiceerde "De Tijd" het grote nieuws dat Belgocontrol vanaf november de verkeerstoren op het vliegveld van Wevelgem zal bemannen, waardoor er ook weer op navigatie zal kunnen gevlogen worden.

De dienst van Belgocontrol zal Wevelgem Airport één miljoen euro per jaar kosten...

De Intercommunale Vliegveld Wevelgem rekent er evenwel op dat de Vlaamse Overheid het kostenplaatje voor haar rekening zal nemen...

Lees hier "De Tijd"

 

 

 

10 mei 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Is Kortrijk Airport aan zijn zwanenzang begonnen?

Wanneer je het recentste activiteitsrapport bekijkt, lijkt het einde van het vliegveld nog slechts een kwestie van tijd.

Cijfers januari-februari-maart- april 2017:

-aantal professionele bewegingen -30.45% (buitenlandse -36,15%) t.o.v. 2016

-aantal zakenreizigers (inclusief piloten en helikopters) -40.40% (buitenlandse -41.91%) t.o.v. 2016

-verkoop van brandstof (kerosine, e.a.) -29%

-medische vluchten: 18 (of 9 heen en 9 terug op 4 maanden tijd!)

-express (hoogwaardige cargo): 0.0 ton

 

Alleen het lawaaierige, ergerlijke segment van de helikopters blijft maar groeien:

van 2 000 bewegingen in 2016 naar 2 340 in 2017: 340 bewegingen méér of een groei met 17%. Hatelijk! Maar een geluk bij een ongeluk voor het vliegveld, anders was de totale krimp van het vliegverkeer nog belangrijker.

 

Daarenboven blijven een aantal belangrijke problemen onopgelost:

-Er is nog steeds geen akkoord in zicht met Belgocontrol over het gebruik van de navigatieapparatuur, waardoor meer en meer belangrijke klanten wegblijven en (definitief) uitwijken naar andere vliegvelden.

-Zelfs het segment “scholing en training” deelt in de klappen met een achteruitgang van 14,85%, alhoewel dit niet afhankelijk is van het probleem Belgocontrol.

-Eind augustus verleent de Deputatie van West-Vlaanderen een definitieve milieuvergunning aan het vliegveld. Verwacht wordt dat er door het opleggen van quota serieus zal moeten ingeleverd worden voor “scholing, training en vrijetijdsluchtvaart”.

 

De soap “Kortrijk Airport” kabbelt rustig verder. “Come and see next week!” ;-)

 

 

 

28 februari 2017

Heeft de WIV de berichtgeving in de "Krant van West-Vlaanderen" laten censureren over de geruchten dat Belgocontrol een akkoord ontkent over de overname van de controletoren op het vliegveld?

 

De KW schrijft...

"Belgocontrol ontkent akkoord over overname controletoren luchthaven Kortrijk-Wevelgem"

Op de infovergadering in Wevelgem maandagavond 27/02 werd voorgesteld dat Belgocontrol eind maart de controletoren overneemt. Maar volgens Belgocontrol is dat akkoord er nog niet. De onderhandelingen lopen en het is heel goed mogelijk dat er een akkoord voor overname volgt, maar dat akkoord is er nu nog niet. Dat bevestigt de woordvoerder van Belgocontrol. Ook over een termijn waarbinnen een oplossing wordt gevonden ligt op dit ogenblik niets vast.

(Een mooi staaltje alweer van wishful thinking van de kant van de WIV.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar...

enkele tellen na het online verschijnen van dit artikel wordt het vervangen door een meer genuanceerde versie onder de titel "Belgocontrol en luchthaven Kortrijk-Wevelgem gaan wellicht samenwerken".

Bij navraag bij de KW naar het waarom van deze aanpassing, krijgen we geen antwoord...

 

 

Lees hier de aangepaste versie in "De Krant van West-Vlaanderen" Knack.be.

 

 

 

27 februari 2017

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijkse bijeenkomst voor omwonenden

Niettegenstaande er weinig ruchtbaarheid werd gegeven aan deze bijeenkomst, waren er toch een 60-tal buurtbewoners aanwezig.

Na de zeer technische uiteenzetting door de milieucoördinator over de milieu-"prestaties" en de alles-relativerende uitleg door WIV-voorzitter Daem over de verplichte uitschakeling van de naviagitieapparatuur, nam de woordvoerder van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem uitgebreid het woord.

Lees hier de volledige tussenkomst.

 

Belangrijkste conclusie: het vliegveld heeft een serieus communicatieprobleem.

Zowel de gebruikers van het vliegveld als de omwonenden zijn het daar over eens.

Er is onvoldoende communicatie met het Directoraat-Generaal Brussel (met als gevolg, het uitschakelen van de navigatieapparatuur), met de Milieu-inspectie van de Vlaamse overheid (de milieuvergunning op proef wordt niet geëvalueerd of opgevolgd), met de omwonenden (de WIV wenst geen bindende afspraken rond lawaai-beheersing en wenst geen bijkomend overleg) en met de gebruikers van het vliegveld die slechts 10 dagen voor het afkoppelen van de navigatieapparatuur werden op de hoogte gebracht.

Het belangrijkste probleem blijft de lawaai-overlast van de steeds talrijker helikopters...

(De WIV-woordvoerder liet zelfs verstaan dat ze niet bevoegd zijn om op te treden tegen te lawaaierige toestellen (wie gelooft dat?) en dat er vorig jaar geen enkele boete werd uitgeschreven (dat zal wel!).

Het belooft alweer een hete zomer te worden.

 

 

 

15 februari 2017

Luchthaven heeft dringend geld nodig

De luchthaven van Wevelgem heeft jaarlijks zo’n 300 tot 500.000 euro extra nodig van de Vlaamse regering om de grondapparatuur volgens Europese normen te bedienen.

Vanavond is er een informatievergadering gepland voor de gebruikers van het vliegveld.

Dit werd vandaag bekend gemaakt op Focus-WTV.

 

 

 

07 februari 2017

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) uit Kortrijk stelt zich grote vragen bij het beheer van de luchthaven in Wevelgem.

Piloten kunnen daar sinds enkele maanden enkel nog landen op zicht omdat de navigatie- en meteoapparatuur die informatie geeft over afstand en hoogte is afgekeurd. Daardoor zijn er minder vluchten. Volgens Caron is dat nog maar eens overheidsgeld pompen in een bodemloze put en is slecht beheer de oorzaak.

Bekijk hierover de WTV-reportage van 07 februari.

 

Daardoor ondervinden de maatschappijen die de zakenluchtvaart organiseren grote moeilijkheden. Vele vluchten dienen noodgedwongen afgeleid te worden naar Oostende of Rijsel.

Bekijk hierover de WTV-reportage van 07 februari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 januari 2017

WIV publiceert jaarresultaten 2016

Hieruit blijkt de globale terugval van de cijfers

- vliegtuigbewegingen: totaal 36 024 (-3,73%) - professioneel 4165 (-3,77%)

- passagiers: totaal 75 234 (piloten inbegrepen) - (39 210 zonder piloten) (-3,59%)

profess. 14 547 (piloten inbegrepen) - (10 382 zonder piloten)

Als belangrijkste reden van de terugval geeft de directie de 'technische problemen' met de navigatie- en meteoapparatuur. Onzin als je weet dat de navigatie pas afgeschakeld werd op 30 november.

Daarenboven groeide het lawaaierige segment van de helikopters nog maar eens tot een record van 7 814 helikopterbewegingen, wat de algemene terugval mee helpt verdoezelen.

Het helikopterverkeer is nu al goed voor 21,7% van alle vliegverkeer op Wevelgem.

(2012: 6 614 helikopterbewegingen; 2013: 6 300 bew.; 2014: 7 146 bew.; 2015: 7 581 bew.;

2016: 7 814 bew.)

Geef toe, de believers hadden het jubileumjaar 2017 liever op een andere manier ingezet...

 

 

 

 

14 januari 2017

Mindere cijfers voor het vliegveld van Wevelgem.

Amateurisme troef op het vliegveld.

Toen eind vorig jaar bij inspectie vastgesteld werd dat de navigatie- en de meteoapparatuur op het vliegveld al weken/maanden foutieve, onbetrouwbare informatie doorgaf bij het landen en opstijgen van de commerciële jetvluchten, greep het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart onverbiddelijk en drastisch in. Alle navigatie- en meteoapparatuur op het vliegveld diende onmiddellijk te worden uitgeschakeld. Momenteel kunnen zakenjets niet meer landen op instrumenten, maar alleen nog op VFR (op zicht) wat tot zeer onveilige situaties kan leiden bij duisternis, mist, sneeuw en regen.

Dit is meteen de reden waarom er vanaf 30 november nog nauwelijks vliegverkeer is met grotere vliegtuigen.

Niet goed voor de veiligheid van de omwonenden.

Niet goed voor de cijfers van de “zaken”luchthaven.

Maar nog veel minder goed voor het imago van een vliegveld dat jaarlijks 2 miljoen euro aan subsidies nodig heeft om de exploitatieverliezen te compenseren.

Amateurisme troef!

 

Lees hierover De Krant van West-Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

 

21 november 2016

Vorige week lazen we in de pers dat Luxaviation op het vliegveld van Wevelgem een nieuwe hypermoderne hangar voor privé-vliegtuigen in gebruik heeft genomen.

Goed nieuws voor “Luxaviation”, een belangrijke speler op de internationale wereldmarkt wat betreft “Superior aircraft management for jet owners”, maar is dat ook goed nieuws voor Kortrijk Airport?

 

In hoeverre zal de nieuwe loods ook nieuwe zakenvluchten naar Wevelgem brengen? (= corebusiness!)

In hoeverre zal de nieuwe loods ook voor meer en nieuwe werkgelegenheid zorgen?

In hoeverre zal vliegveld Wevelgem financieel ook beter worden van deze nieuwe infrastructuur?

 

Los van dit goodnews-bericht (waar ze goed in zijn in Wevelgem) blijven een hele reeks problemen het vliegveld achtervolgen:

-De grote en levensnoodzakelijke infrastructuurwerken blijven maar uit.

Het geld van de geldschieters (provincie, Vlaamse Gemeenschap) is op. Nochtans dringt de tijd. Europa verbiedt immers vanaf 2023 dat overheden nog langer de regionale luchthavens in Europa blijven subsidiëren en daarbij nog de jaarlijks terugkerende exploitatieverliezen delgen. (Lees: "bodemloze putten" vullen.)

Waarmee zal Kortrijk Airport deze jaarlijkse tekorten/verliezen/subsidies blijven opvangen?

(voor Kortrijk meer dan 2 miljoen euro per jaar!)

 

-In elk geval niet met de opbrengst van de zakenvluchten, die aarzelend een lichte stijging vertonen, maar bijlange nog niet het niveau halen van pakweg 10 jaar geleden. Daarenboven worden een onbekend percentage (25%?) van deze zakenvluchten uitgevoerd met helikopters (die vertrekken van buiten het vliegveld en die de vliegveldinfrastructuur niet gebruiken). Onbekend, want daarover wil de vliegvelddirectie (om begrijpelijke redenen!) geen concrete cijfers vrijgeven noch communicren.

 

Maar verder gaat alles goed.

Het blijft wachten tot januari voor de hoera-resultaten van 2016.

Het jubileumjaar 2017 kan probleemloos van start gaan…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 november 2016

WIV weigert omwonenden gedetailleerde cijfers helikopterverkeer

In het kader van “Openbaarheid van bestuur” vroeg de Actiegroep bij de vliegvelddirectie naar gedetailleerde cijfers betreffende het helikopterverkeer.

Meer bepaald werd gevraagd naar een overzicht van

- het aantal helikoptervluchten per dag in 2015 en 2016

- het aantal touch and go-bewegingen van helikopters per dag in 2015 en 2016

 

Niettegenstaande de W.I.V. als intercommunale wettelijk verplicht is om deze informatie te verstrekken, weigert de vliegvelddirectie dit te doen. Als reden wordt opgegeven dat

“onze aanvraag kennelijk onredelijk is. Er zal geen extra mankracht worden aangetrokken om de administratieve bewerkingen te doen waardoor trafieken per soort en per dag in beeld zouden worden gebracht.

 

Uiteraard is de vraag wat de achterliggende echte reden zou kunnen zijn voor die weigering. In elk geval is de opgegeven reden van weigering niet geloofwaardig. Wil men die gegevens bewust achterhouden uit schrik dat op die manier de helikopteroverlast op bepaalde dagen cijfermatig in kaart wordt gebracht of is het daar administratief gewoon een janboeltje? Immers de cijfers per maand zijn nu al apart beschikbaar voor het helikopterverkeer. Met enkele gerichte acties op de pc zouden de gevraagde transparante gegevens toch in een handomdraai beschikbaar kunnen gesteld worden. Zelfs voor een leek in informatica…

In elk geval heeft de Actiegroep Vliegveld Wevelgem gisteren de beroepsprocedure laten opstarten bij de “Beroepsinstantie Afdeling Openbaarheid van bestuur” van de Vlaamse Overheid.

Come and see next week!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 september 2016

De WIV publiceert halfjaarlijkse resultaten

 

- totaal aantal bewegingen: 17 465 (-1 588 bew. of -8,33%) t.o.v 19 053 (2015) - 19 899 (2014)

- totaal aantal reizigers: 39 365 (-2 188 reiz. of -5,56%) t.o.v. 39 365 (2015) - 40 812 (2014)

 

- professionele bewegingen: 2 206 (+36 bew. of +1,66%) t.o.v. 2 170 (2015) - 2 127 (2014)

- professionele reizigers: 8 230 (+1216 reiz. of +17,4%) t.o.v. 7 014 (2015) - 7 008 (2014)

 

- nachtvluchten: 46 t.o.v. 50 (2015) - 54 (2014)

 

- medische vluchten: 28 ('16) - 41 ('15) - 43 ('14) - 76 ('13)

 

- helikopters: 3491 t.o.v. 3661 (2015) -170 bew. of -4,6%

 

Maar... cijfers bewijzen niet alles:

Helikopters vertegenwoordigen 20% van alle vliegverkeer maar hoe groot is het aandeel van de helikoptervluchten in het cijfer van het professioneel aantal reizigers. De vliegveldoverheid weigert details te verstrekken waardoor alle deuren openstaan voor kunstmatig opgefokte hoera-cijfers!

Het segment medische vluchten is nu helemaal een lacher geworden (alleen goed voor het feelgood-imago van de Airport): 28 bewegingen (14 heen - 14 terug) en dat in 6 maanden. Waar is de tijd van de massale (?) orgaantransplantvluchten, de ambulancevluchten, ...?

Een status quo voor het aantal prof. bewegingen, maar +17% meer prof. reizigers resulteert in grotere toestellen met meer lawaai-overlast tot gevolg.

 

 

 

08 september 2016

Vliegvelddirectie weigert bijkomende cijfers vrij te geven over het helikopterverkeer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 03/09 stelden wij de hele dag extra veel helikopterlawaai vast in het Bissegemse luchtruim.

Van 's morgens 9 uur tot 's avonds 19 uur werd de buurt de hele dag overspoeld met het klapperend en kletterend lawaai van veel te talrijke, veel te laag vliegende en lawaaierige helikopters.

Of was dit slechts een indruk?

We vroegen de vliegvelddirectie naar concrete cijfers over het aantal helikopterbewegingen op die dag.

Het antwoord verbaasde ons niet: "Er komt geen extra uitgebreide voorstelling van de trafiek met opsplitsingen per dag en/of per soort luchtvaartuigen, bestemmingen, e.a."

 

Het is duidelijk dat het vliegveld geen informatie wenst te geven die bezwarend zou kunnen zijn omtrent de helikopteroverlast rondom het vliegveld. Dit is een geval van pertinente onwil.

Niettegenstaande het vliegveld en zijn gebruikers steeds de mond vol hebben van “gentlemen’s agreement”, “goodwill” en “goed nabuurschap” weigert de directie pertinent cijfers ter beschikking te stellen, waaruit zonder twijfel zou kunnen blijken of er die dag inderdaad onaanvaardbare geluidsoverlast is geweest veroorzaakt door het helikopterverkeer. De fameuze “rode helikopter” heeft die dag eindeloos en om de 10 minuten touch and go’s uitgevoerd met een lawaaiproductie van ruim 85 dB(A) en nauwelijks enkele tientallen meter boven de woonhuizen (Heulsestraat, Gullegemsesteenweg, Hoogweg, Peperleenstraat, Bissegemstraat) te Bissegem. Helikopterbedrijven lieten zich die dag opmerken door tientallen pleziervluchten vanaf hun bedrijfsterrein.

Wanneer de vliegveldoverheid de gevraagde informatie weigert ter beschikking te stellen is dit ofwel omdat ze die niet heeft (natte vingerwerk bij het opstellen van de officiële trafiekresultaten), ofwel omdat ze zelf moet toegeven dat het die dag héél erg was, maar dit vooral niet publiekelijk wil maken.

 

Toch een onbegrijpelijke houding, omdat de actiegroep de cijfers dan maar zal opvragen en krijgen via politieke weg. Nog een paar weken geduld...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2016: WIV publiceert jaarverslag 2015

 

Ook dit jaar noteren we een aantal interessante vaststellingen:

 

- Aantal jobs op de loonrol van de WIV: 23 VTE (28 personeelsleden waaronder 14 brandweer).

Dat het vliegveld 250 à 300 directe arbeidsplaatsen zou creëren, zoals wel vaker wordt gesteld, blijkt dus nogmaals een fabel.

 

- De weg “Vliegveld” ten noorden van het vliegveld blijft voor (dure) problemen zorgen. Men wil deze openbare weg afsluiten om de airside van het vliegveld met 9 ha uit te breiden, maar aangelande bedrijven blijven dwarsliggen met verregaande financiële repercuties voor de WIV.

 

- Trafiekresultaten:

* totaal bewegingen: 37 420 (-1,7%)

* totaal reizigers (incl. piloten): 78 036 (-1,6%)

* zakelijk verkeer: 4 095 bewegingen (+5,7% of 233 bewegingen meer)

14 548 reizigers (incl. piloten) (-0,5% of 64 reizigers minder)

* scholing en training: -2,6%

* nachtvluchten: 118 (+5 vluchten)

* medische vluchten +20% !!! Fantastisch resultaat, maar...

amper 85 medische vluchten (lege terug- of heenvlucht inbegrepen); dus ca. 45 medische opdrachten

of nog niet één vlucht per week; niet alleen ambulance- en orgaanvluchten, ook het vervoer van

dokters of medisch materiaal valt onder de noemer “medische vlucht”. M.a.w. het segment “medische

vluchten” is een lacher, alleen goed voor het imago van het vliegveld, maar het stelt niets (meer)

voor! “Core business van het vliegveld?”, laat ons niet lachen.

2015: +20% (85 med. vluchten) t.o.v. 2014 (71 med. vluchten).

Ter vergelijking: 85 med. vluchten in 2015 t.o.v. 135 med. vluchten in 2013.

Dit betekent -37% op 2 jaar! Booming business!?

 

- Klachten: slechts een 25-tal door een 10-tal personen ("steeds dezelfde")!

M.a.w. er zijn nauwelijks klachten. Vele omwonenden zijn het immers beu om telkens opnieuw klacht in te dienen voor telkens dezelfde feiten. De stereotype, nietszeggende antwoorden van de vliegveldoverheid ontmoedigen de klagers. Er wordt op geen enkele manier geanticipeerd of rekening gehouden met de klachten.

Over het rapport en de aanbevelingen van de Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid lezen we geen woord.

 

- Commerciële resultaten voor 2015:

– bedrijfsopbrengsten 1 836 833 euro (1 914 667 euro in 2014)

– bedrijfskosten 2 165 511 euro (2 067 531 euro in 2014)

– omzet uit commerciële activiteiten: 1 003 018 euro (1 065 646 euro in 2014)

subisidies: 833 818 euro (849 021 euro in 2014)

– landingsrechten: 477 332 euro (463 281 euro in 2014)

bedrijfsverlies 2015: 328 708 euro (152 863 in 2014), niettegenstaande de subsidies.

Conclusie: De Vlaamse Gemeenschap en de provincie blijven de grootste sponsors van het vliegveld.

De jaarlijkse subsidies zijn bijna even groot als de omzet uit commerciële activiteiten!

833 818 euro subsidie voor ca. 5 000 zakenreizigers die per jaar gebruik maken van het vliegveld (excl. piloten; zonder dubbele telling voor landen en opstijgen).

Dit betekent 166 euro subsidie per vervoerde zakenreiziger.

Leg dat maar eens uit aan de belastingbetaler in deze tijden van budgetaire krapte, besparingen en besnoeiingen.

En dan maar klagen dat er geen “private partners” worden gevonden...

Hoe zal dit aflopen wanneer de EU over enkele jaren alle overheidssubsidies zal verbieden?

 

Lees hier het Jaarverslag 2015 van de WIV

 

 

 

23 mei 2016

Joke Schauvliege doet het weer (niet)

 

Op 5 oktober 2015 hebben 23 omwonenden van het vliegveld bij monde van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem beroep aangetekend tegen de nieuwe bijzondere voorwaarden die de Deputatie vorig jaar op advies van de Milieu-inspectie van Vlaamse Overheid (niet) heeft toegevoegd aan de Vlarem-milieuvergunning van 2004 van het vliegveld.

Na ruim 7 maanden werden wij eindelijk geïnformeerd:

Overwegende dit... overwegende dat... wordt het eerder ontvankelijk verklaard beroep ongegrond verklaard.

Getekend Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu.

 

Eindelijk, na zeven maanden wachten, weten we nu waar we staan. Terug naar af.

Ook Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, lapt de aanbevelingen van haar eigen milieu-inspectie aan haar laars.

Vanaf 18 mei 2016 gaat de proefperiode van twee jaar in waaruit zou moeten blijken dat de nieuwe bijzondere voorwaarden voldoende zijn om de lawaai-overlast van het vliegveld te beperken...

 

 

 

11 mei 2016

Vliegveld Wevelgem publiceert de trafiekcijfers 1e kwartaal 2016.

Ziehier een overzichtje van de cijfers: Vliegveld Wevelgem en de processie van Echternach.

 

Nadat de trafiekcijfers voor 2014 en 2015 telkens een stapje vooruit lieten zien, vertoont het 1e kwartaal van 2016 over de gehele lijn een serieuze sprong achteruit.

Zowel het aantal (professionele) bewegingen als het aantal (professionele) passagiers namen in 2016 gevoelig af.

Alleen het segment van de verfoeilijke helikopters groeide alweer aan met 8% van 1230 in 2015 naar 1328 in 2016.

 

 

Bewegingen

- professioneel: nationaal -28% ; internationaal -29,8% ; totaal -16%

- totaal aantal bewegingen: -6,91% (waarvan 38% touch & go-bewegingen)

 

Passagiers

("reizigers" in Wevelgem want de piloten worden altijd meegerekend als passagier)

- professioneel: nationaal +2% ; internationaal -6% ; totaal -4,3%

- totaal aantal "reizigers": -6,5% (14.924 t.o.v. 15.813 in 2015, waarvan 7.062 piloten)

 

Medische vluchten

4 vluchten (heen en terug) op 3 maanden tijd (booming business!); (7 vl. in 2015)

 

 

 

 

lees hier verder...

Vliegveld Wevelgem
Actiegroep Vliegveld Wevelgem

 

 

ACTIEGROEP VLIEGVELD WEVELGEM

 

 

 

een krtische nota omtrent de problematiek van

het regionale vliegveld Wevelgem-Bissegem